ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Prace budowlane

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych pod adresem href="http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=69234&rok=2014-03-03"   zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prace budowlane pod tytułem: Rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.