ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu


 

Zochcinek , dnia 20 grudnia 2012 roku

 

DYREKTOR  DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W   ZOCHCINKU

OGŁASZA

II Przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż drzewa na pniu

1)       Przedmiotem przetargu są  drzewa na pniu gat.( wierzba, brzoza, topola, klon, grab, olsza, lipa) w ilości 146 szt. rosnące na działce nr 311 oraz 312 w obrębie wsi  Zochcinek będące          w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej .

2)       Cena wywoławcza drzewa na pniu wynosi  brutto 2900,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset  złotych) - wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł

3)         Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany:

 Do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu, zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe             nr  82849300040120034994740001

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 do 14,00 po     uzgodnieniu z pracownikiem  Domu Pomocy Społecznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2013 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej         Zochcinek 42, 27-500 Opatów o godzinie 9,00 ( pokój nr 8)

   I przetarg na sprzedaż drzewa na pniu przeprowadzony został w dniu 17 grudnia 2012r i zakończył się z wynikiem negatywnym.

 

4)        Warunki przetargu:

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 100 zł za przedmiotowe drzewo.

 

Wartość sprzedanego drzewa (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie

zaoferowaną cenę.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (015) 8682818. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.dpszochcinek.internetdsl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej.

 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wycięcia drzew, usunięcia korzeni, wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Zochcinek na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu,        w terminie do 31 stycznia 2013 roku.  Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie wycinki drzew odpowiada Nabywca.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan  Mariusz Szumliński w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej.

 

DYREKTOR

mgr Mieczysław Niewójt

     

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf