ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy 01/ZP /DPS/2012

 

Zochcinek dnia 06.06.2012r.

 


 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42 , 27-500 Opatów, woj. Świętokrzyskie.

 

Strona internetowa: www.dpszochcinek.internetdsl.pl

Adres e-mail: dps.zochcinek@poczta.internetdsl.pl

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej” ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2012r. pod numerem 151088-2012,  została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO

Połaniec Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec

Cena oferty brutto: 105.513,24 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w dniu otwarcia ofert: 100.000,00 zł brutto

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

(oferenci, zaproponowana cena, przyznana punktacja)

 

Nr oferty

Nazwa ( firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto [PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Pozycja w rankingu ofert

1.       

Zakład Robót Ogólno – Budowlanych Wincenty Perlak

ul. Malików 42,
25-639 Kielce

198.814,60

53,08

7

2.       

Zakład Remontowo–Budowlany Jarosław Mazur

Rybitwy 56,  28-230 Połaniec

105.552,23

99,97

2

3.       

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe Trans–Energo Połaniec Sp. z o.o

Zawada 26, 28-230 Połaniec

105.513,24

100

1

4.       

Usługi Remontowo–Budowlane Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31
28-200 Koniemłoty

128.955,25

81,83

4

5.       

Przedsiębiorstwo Budowlane IREX, Ireneusz Zieja

ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce

147.859,84

71,36

5

6.       

Firma Remontowo – Budowlana VERO, Szymon Głębicki

ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów

124.929,51

84,46

3

7.       

Zakład Remontowo Budowlany

Michał Lipiński

ul. Okrzei 7, 27-600 Sandomierz

oferent wykluczony, oferta odrzucona

8.       

PRAKTIW P.B.H. Paweł Ramiączek

ul. Domki 3, 25-204 Kielce

180.332,34

58,51

6

               

 

1.           Siedem ofert spełniło wymagania zawarte w SIWZ.

2.           Oferta nr 7 została wykluczona z dalszego postępowania.

3.           W oparciu o art. 93, ust. 1, pkt. 4, Prawa Zamówień Publicznych, zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną  na  sfinansowanie  zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

4.           Zgodnie z art. 94 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w SIWZ informuję, że termin zawarcia umowy nie będzie wcześniejszy niż 10 dni od daty ogłoszenia na stronie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku informacji o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO Połaniec Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz
w trakcie oceny uzyskała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy – PZP, na podstawie kryterium cena –100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przysługują wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy dotyczących zasad udzielania zamówień.

 

Przewodniczący Komisji:

Norbert Staniszewski

Sekretarz:

Kamil Majewski

Członek:

Mariusz Szumliński

Zatwierdził:

p.o. Z-cy Dyrektora

inż. Dariusz Sawicki