ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatOgłoszenie

Zochcinek, dnia 11.05.2012r.

 O G Ł O S Z E N I E  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42, 27-500 Opatów ogłasza przetarg na:

Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie
na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej 

 I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42 , 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
Strona internetowa: www.dpszochcinek.internetdsl.pl
Adrese-mail: dps.zochcinek@poczta.internetdsl.pl

Adres realizacji inwestycji: Opatów 27-500 ul. Słowackiego 13, woj. świętokrzyskie.

II. Określenie trybu zamówienia:

1. Przetarg nieograniczony, o wartości większej niż 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1.Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego Zochcinek 42, 27 -500 Opatów
2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dpszochcinek.internetdsl.pl
3.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Dariusz Sawicki.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
"Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej"
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku. roboty wewnętrzne
- remont pomieszczeń i korytarzy, usunięcie ścian działowych w pomieszczeniach.
- wykonanie i remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w remontowanych łazienkach.
- malowanie pomieszczeń. ułożenie podłóg.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej i 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót. Załącznik nr 8.
4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:
- sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,
- nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 września 2012r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jako oferent powinien złożyć następujące dokumenty:

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ,

b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej.- załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ - w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 2000zł na rachunek DPS w Zochcinku 42, nr rachunku 828493 0004 0120 0349 9474 0001.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru jest cena - 100%.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42, 27-500 Opatów . Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2012 o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2012 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

XI. Termin związania ofertą:
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.         

Zastępca Dyrektora DPS w Zochcinku
Dariusz Sawicki