ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCIPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.
 
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • badań i porad lekarskich;
 • leczenia;
 • badań i terapii psychologicznej;
 • rehabilitacji leczniczej;
 • opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
 • badań diagnostycznych, w tym z zakresu analityki medycznej;
 • pielęgnacji chorych, w tym opieki szpitalnej;
 • pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi;
 • medycyny pracy;
 • medycyny szkolnej wykonywanej w placówkach oświatowych;
 • czynności technicznych z zakresu protetyki stomatologicznej;
 • czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego;
 • promocji zdrowia (prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej);
 • szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych;
 
Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.
 
 


strzałka do góry