ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


BIP > Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnychSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej Szpitala wnioski dotyczące funkcjonowania Szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył zakład.


strzałka do góry