ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


BIP > Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjachInformacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

1. Rejestr usług medycznych

2. Rejestr skarg

3. Rejestr aktów normatywnych wewnętrznych

4. Książka skarg i wniosków

5. Archiwum medyczne Szpitala

6. Archiwum Szpitala

Rejestry prowadzone są zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami wewnątrzzakładowymi (akty normatywne wewnątrzzakładowe).

Archiwa Szpitala.

Archiwum ogólne (zakładowe) – udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.2002 Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375) a także na podstawie Instrukcji archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Archiwum medyczne – udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zm.). Zakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w archiwum medycznym Szpitala.


strzałka do góry