ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


BIP > Status prawnyStatus prawny

Forma prawna - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podstawa prawna działalności:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz,2190 ze zm.)

- Wpis w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą  prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000007323 W14

- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008892, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Statut Szpitala - zatwierdzony uchwałą Nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r.


- Szpital posiada osobowość prawną, zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym w Ciechanowie w 1998 r., otrzymał w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON statystyczny numer identyfikacyjny 000311622.

- Decyzja Urzędu Skarbowego w Ciechanowie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 28.02.1998 r - 566-10-19-200.


strzałka do góry