ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Władze Zespołu > Rada SpołecznaRada Społeczna przy SWZPZPOZ w Warszawie

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

Radę Społeczną SWZPZPOZ w Warszawie powołuje Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Skład Rady Społecznej SWZPZPOZ w Warszawie:

 1. Katarzyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Społecznej 
 2. Marcin Podsędek - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 3. Julia Pietruszka - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 4. Paweł Obermeyer - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 5. Paweł Kołodziejski - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 6. Marcin Rolnik - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel
  Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 7. Alicja Żebrowska - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
 8. Agnieszka Cudnoch - Członek Rady Społecznej
  przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kompetencje Rady Społecznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

Do zadań Rady Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) należy:

Art. 48. 1.  W  podmiocie  leczniczym  niebędącym  przedsiębiorcą  działa  rada społeczna, która jest organem:

 

1)    inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2)    doradczym kierownika.

2. Do zadań rady społecznej należy:

1)    przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a)      zbycia  aktywów  trwałych  oraz  zakupu  lub  przyjęcia  darowizny  nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)      związanych  z  przekształceniem  lub  likwidacją,  rozszerzeniem  lub ograniczeniem działalności,

c)       przyznawania kierownikowi nagród,

d)      d)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e)      (uchylona);

2)    przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)      rocznego  sprawozdania  z  planu  finansowego,  w  tym  planu inwestycyjnego,

c)       kredytów bankowych lub dotacji,

d)      podziału zysku,

e)      zbycia  aktywów  trwałych  oraz  zakupu  lub  przyjęcia  darowizny  nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f)       regulaminu organizacyjnego;

3)    dokonywanie  okresowych  analiz  skarg  i  wniosków  wnoszonych  przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)    opiniowanie  wniosku  w  sprawie  czasowego  zaprzestania  działalności leczniczej;

5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.


strzałka do góry