ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Status Prawny Zespołu > Informacje podstawowePrzedmiot działalności i kompetencje

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia:

1.Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i zapobieganie powstawaniu chorób w zakresie zdrowia psychicznego.

2.Zakład jest zobowiązany do świadczenia usług medycznych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

3.Zespół udziela świadczeń polegających na:

•zachowaniu i umacnianiu zdrowia psychicznego ludności,
•zapobieganiu powstawaniu zaburzeń psychicznych i uzależnień,
•przywracaniu zdrowia w razie wystąpienia zaburzeń psychicznych,
•ograniczaniu zdrowotnych i społecznych następstw zaburzeń psychicznych,
•szerzeniu oświaty zdrowotnej.

4.Zakład udziela świadczeń bezpłatnie, za częściowa odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych ustawowo lub w przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.

5.Do zadań zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, realizowanych w formie:

•lecznictwa stacjonarnego,
•lecznictwa ambulatoryjnego,
•form pośrednich,
•innych.

6.Zakład organizuje szkolenia oraz kursy w zakresie:

•profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,
•rehabilitacji podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi,
•psychoedukacji dla pacjentów chorych na schizofrenię oraz dla ich rodzin
z zakresu zapobiegania nawrotom choroby,
•rozpoznawania i postępowania w alkoholowych zespołach abstynencyjnych i ostrych psychozach alkoholowych,
•sposobu stosowania przymusu bezpośredniego oraz elementów samoobrony wobec chorych psychicznie.

7.Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.


strzałka do góry