ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Status Prawny Zespołu > Statut ZespołuSTATUT

Statut

Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1.

1.    Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej „Zespołem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.    Zespół posiada osobowość prawną.

3.    Podmiotem tworzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

4.    Zespół może używać skróconej nazwy „Szpital Nowowiejski".

 

§2.

Siedzibą Zespołu jest m.st. Warszawa.

 

§3.

Zespół działa na podstawie:

1.     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej";

2.     ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);

3.     ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948);

4.     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,

1948 i 1984);

5.     ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245);

6.     ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437, 1948 i 2003);

7.     ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487);

8.     zarządzenia nr 67 Wojewody Warszawskiego z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

9.     niniejszego statutu;

10.  innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

 


 

Rozdział II

Zakres działalności Zespołu

 

§4.

Zespół realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§5.

1.    Podstawowym celem działania Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez:

1)    udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym również osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i leków, a także w zakresie seksuologii;

2)    promocję zdrowia;

3)    realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 

2.  Realizując cele określone w ust. 1, Zespół może uczestniczyć w:

1)     przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

2)     prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne).

 

§6.

1.    Do podstawowych zadań Zespołu należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz prowadzenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

2.    Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

3.    Zespół może organizować i prowadzić punkt szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji pracy oddziałów szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.

 4.    W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z:

      1)    innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
      2)    stacjami sanitarno — epidemiologicznymi,
      3)    organizacjami społecznymi,
      4)    innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami,
      5)    osobami fizycznymi,
      6)    organizacjami samorządów zawodowych zawodów medycznych,
      7)    uczelniami wyższymi,
  stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

 

§7.

Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1)     świadczeniu usług transportowych;

2)     świadczeniu usług hotelarskich;

3)     świadczeniu usług parkingowych;

4)     dzierżawie i najmie pomieszczeń, urządzeń i gruntu;

5)     świadczeniu usług szkoleniowych, a w szczególności prowadzeniu szkoleń, konferencji, kursów, w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępnianiu swojego mienia na ten cel innym jednostkom.


Rozdział III

Kierownictwo Zespołu

 

§8.

Organami Zespołu są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Społeczna.

§9.

1.    Dyrektor zarządza, kieruje Zespołem, reprezentuje Zespół na zewnątrz, odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.

2.    Zarząd Województwa Mazowieckiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania.

3.    Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

4.    Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu.

5.    Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora w liczbie nie większej niż trzech, z którymi nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Dyrektora nie jest wymagana w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

§10.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 

      1)    organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
2)    należyte gospodarowanie posiadanym przez Zespół mieniem;
3)   
wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zespołu;
4)   
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej Zespołu;
5)   
pełnienie roli Administratora Danych Osobowych danych osobowych przetwarzanych w Zespole, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
6)   
wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
7)   
zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych;
8)   
realizowanie zadań mających na celu przygotowanie Zespołu do wykonywania zadań na potrzeby obronne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§11.

Oświadczenia woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

§12.

1.    Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2.    Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3.    W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole.

4.    W skład Rady Społecznej wchodzi: 8 osób, w tym.

1)   przewodniczący — Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)   członkowie:

a)     przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;

b)     przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

c)     przedstawiciele wybrani       przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w liczbie 5 osób.

5.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

7.    Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§13.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)    przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego wniosków i opinii w sprawach:

a)     zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)     przyznawania Dyrektorowi nagród,

d)     rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem;

2)    przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a)     planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)     rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)     kredytów bankowych lub dotacji,

d)     podziału zysku,

e)     zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f)      regulaminu organizacyjnego;

3)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§14.

1.     Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, jeżeli członek Rady:

1)     nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej;         

2)     stał się niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek choroby;

3)     złożył na piśmie rezygnację z członkostwa w Radzie Społecznej;

4)     został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

2.     Odwołanie następuje na wniosek podmiotu, który wyznaczył, wskazał lub wybrał członka Rady Społecznej.


 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§15.

1 . W skład Zespołu wchodzą zakłady lecznicze i komórki organizacyjne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

§16.

Ograniczenie lub likwidacja rodzaju lub zakresu prowadzonej przez Zespół działalności leczniczej wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

 

§17.

1 . Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora zgodnie z:

1)    ustawą z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej;

2)    ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3)    ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068);

4)    ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5)    przepisami wykonawczymi do ustaw wskazanych w pkt 1-4.

 

§18.

Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 2. z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa
 3. z odsetek od lokat;
 4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
 5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 6. będące środkami publicznymi na:
 7. a)     realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

  b)     remonty,

  c)     inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

  d)     realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  e)     cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach

  f)      realizację programów wieloletnich,

  g)     pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób zawody medyczne;

 8. na pokrycie straty netto.
§19.
Zespół może zaciągać kredyty i pożyczki jedynie za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.
§20.
1. Wartość majątku Zespołu stanowią:
    1) fundusz założycielski;
    2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zespołowi części mienia Województwa Mazowieckiego, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§21.
 1. Zespół gospodaruje posiadanym mieniem.
 2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 3. Sejmik Województwa Mazowieckiego może pozbawić Zespół składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub przekształcenia Zespołu.
 4. Zobowiązania i należności Zespołu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do mienia Zespołu.

 

§22.
 1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor sporządza i przekazuje Zarządowi Województwa Mazowieckiego raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.
 2. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, Dyrektor w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu zatwierdzenia.

Załącznik: Wersja PDF (Zarządzenie Nr_13_2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry