ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > Deklaracja Dostępności > Dom Pomocy Społecznej w RadziechowicachDeklaracja Dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/radziechowice.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności: 2022-03-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/radziechowice/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-21

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Kowalska, m.kowalska@dpsradziechowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 44 6840821 wew.26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach, ul. Wspólna 2, 97- 561 Ładzice Dostępność architektoniczna.
Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach mieści się w dwóch budynkach mieszkalnych. Budynki mieszkalne oraz wejścia do nich są pozbawione barier architektonicznych. Wejście na teren Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach od ul. Wspólnej Nr 2 . Obiekt chroniony całodobowo, teren zamknięty. Wewnątrz budynku głównego mieszkalnego znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy wyposażone są w przyciski oznaczone kolorem, jest zainstalowany lektor. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. W windzie jest łączność telefoniczna z gabinetem pielęgniarskim. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynków mieszkalnych, na jednym z odcinków w toaletach zastosowano oznaczenia kontrastowe. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w administracji na I piętrze budynku mieszkalno-administarcyjnego, powinny zgłosić się do pracownika socjalnego, którego pokój znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku mieszkalno-administarcyjnego. Tam zostanie skierowany pracownik właściwy dla danej sprawy.
Do budynków Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach jest możliwość wstępu z psem asystującym. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowymi i innych środkach komunikowania się ( Dz.U z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z póź. zm.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z alternatywnych usług pozwalających na komunikowanie. Kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Radziechowicach możliwy jest w szczególności poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl, przesyłanie faksu na numer 44 684 08 21, telefonicznie pod numer 44 684 08 21, wysyłając korespondencje pisemną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach, ul. Wspólna nr 2, 97-561 Radziechowice Pierwsze.

strzałka do góry