ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > OKREŚLENIE PLACÓWKI > MISJACEL DZIAŁANIA DOMU

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
Dom zastępuje jego mieszkańcom Dom rodzinny, w którym niezbędna jest atmosfera zapewniająca godne życie.
Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych, jak również może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dom świadczy usługi:

1.W zakresie potrzeb bytowych:
- miejsce zamieszkania
- wyżywienie
- odzież i obuwie
- utrzymanie czystości.
2.Opiekuńcze,polegające na:
- udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
- pielęgnacji
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
3.Wspomagające,polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
- stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
-działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
-pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
-zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
-pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37,ust.2,pkt 1 Ustawy o Pomocy Społecznej
-zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach
-sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców.


strzałka do góry