ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > SPECYFIKA DOMUSPECYFIKA DOMU

Dom przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji właściwego organu na podstawie umowy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych.
Osoby kierowane są na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość i tryb regulowania odpłatności określa dany Ośrodek.
Dom zapewnia pokoje jednoosobowe, wieloosobowe oraz warunki sanitarne w zakresie dostępności do toalet i łazienek.
Budynki DPS wyposażone są w trzy pochylnie dla mieszkańców korzystających z wózków inwalidzkich.Budynek główny wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ponadto w budynkach tych jest instalacja systemu przeciwpożarowego i przyzywowego.

Kontrolę legalności przyjmowania i przebywania w Domu osób z zaburzeniami psychicznyni oraz warunków w jakich osoby te przebywają, sprawuje Sędzia wyznaczony przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego.


strzałka do góry