ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > Udostępnianie danychZasady udostępniania danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom, których te dane dotyczą lub podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania, jeżeli w sposób wiarygodny, uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

Dla określenia, czy udostępnienie danych osobowych jest dopuszczalne należy odwołać się do przepisu art. 23 UOchDan.

Ponadto dane osobowe podlegają udostępnieniu osobom lub podmiotom, które upoważnione są do ich otrzymania na podstawie regulacji, które zawarte są w przepisach szczególnych. 

Podstawą udostępnienia danych osobowych jest umowa lub wniosek.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) podstawą rozpatrywania wniosków o udostępnienie danych osobowych i informacji przetwarzanych w DPS w Grodkowie jest pisemne wystąpienie wnioskodawcy, zawierające niżej wymienione informacje:

  • wskazanie wnioskodawcy oraz jego czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną. lub wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • precyzyjne określenie zakresu żądanych informacji.
  • wskazanie do czego pozyskane informacje będą wykorzystywane, z podaniem znaku sprawy.
  • wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej udzielenie żądanej informacji.
  • wskazanie identyfikatorów umożliwiających wyszukanie w zbiorze - danych osobowych osoby, której te dane dotyczą tj.: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry