ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny

› Informacje › Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

Uchwała nr 464/06
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 03.08.2006

 

W sprawie : uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.

 

 Na podstawie : art.36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz 1592 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwala co nastepuje:

§ 1

 

Uchwala regulamin organizacyjny Domu Pomocy SPołecznej w Grodkowie o treści jak niżej: 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 1. Ramowy regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.

 

§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest umowa o:
  • Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu – Przewodniczącego Zarządu Powiatu
  • PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
  • Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie
 
§ 3
 1. Siedziba Domu znajduje się w Grodkowie.
 2. Pełna nazwa Domu brzmi: Dom Pomocy Społecznej, 49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 15.
 3. Dom zarządza mieniem stanowiącym własność Powiatu Brzeskiego, na które składają się nieruchomości gruntowe i położone na nich budynki w Grodkowie przy ul. Mickiewicza 15
 
§ 4
 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych
 2. Działalność Domu finansowana jest z budżetu państwa, dochodów powiatu brzeskiego i budżetów gmin, z których pochodzą mieszkańcy
 3. Dom może gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych
 4. Dom nie może tworzyć gospodarstwa pomocniczego

 

§ 5

 1. Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie jest Domem dla osób w podeszłym wieku

 

§ 6

 1. Do zakresu działania Domu należy wykonywanie zadań wynikających w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.- w sprawie domów pomocy społecznej .
 2. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie:
  • ogólnie obowiązujących przepisów,
  • niniejszego regulaminu,
  • zarządzenia Wojewody opolskiego nr 37/90 z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie,
  • uchwały nr V/12/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 1999r.
 
§ 7
 1. Do zakresu działania Domu należy wykonywanie:
  • zadań samorządu powiatowego,
  • innych zadań określonych uchwałami Rady Powiatu Brzeskiego lub Zarządu Powiatu.

 

§ 8

 1. Dom Pomocy Społecznej współpracuje z:
  • PCPR-ami i Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu mieszkańców Domu przed ich umieszczeniem
  • Organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą społeczną
  • Organizacjami charytatywnymi zajmującymi się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Kościołami i związkami wyznaniowymi
  • Placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami.

 

ROZDZIAŁ II
Organy Domu

 

§ 9

 1. Organami Domu są:
  • Dyrektor
  • Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy.

 

ROZDZIAŁ III
Struktura Organizacyjna

 

§ 10

 1. Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za całokształt działalności placówki Domu.
 2. W Domu funkcjonują następujące działy:
  • dział administracyjno-gospodarczy
  • dział głównego księgowego
  • dział opiekuńczy
  • samodzielny pracownik: specjalista pracy socjalnej

 

§ 11

 1. Schemat organizacyjny Domu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Pracy Domu

 

§ 12

 1. Dom Pomocy Społecznej ze względu na specyfikę działania jest Domem dla osób w podeszłym wieku.
 2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, kulturalne i religijne na poziomie obowiązujących standardów.
 3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 4. Dom dysponuje 57 miejscami.
 5. Opłata dla mieszkańców sprawowana jest całodobowo.
 6. Opieka nocna sprawowana jest od 19.00 – 7.00 .
 7. Czas pracy w Domu dostosowany jest do zadań Domu i potrzeb jego mieszkańców:
  • dział administracyjno- gospodarczy od godz.7.00 – 15.00, a pracownicy kuchni od godz. 7.00 – 18.00,
  • dział głównego księgowego od godz. 7.00 – 15.00,
  • dział opiekuńczy od godz. 7.00 – 19.00.
 8. Dom zapewnia opiekę mieszkańcom Powiatu Brzeskiego oraz z innych powiatów.
 9. Dom świadczy usługi uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców Domu.
 10. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, wolność, intymność, niezależność i samodzielność.
 11. Dla potrzeb realizacji zadań Domu mogą być wprowadzane procedury postępowania personelu i mieszkańców w określonych sytuacjach i w różnych dziedzinach życia Domu.
 
§ 13
 1. Organizację wewnętrzną Domu, a w szczególności:
  • liczbę etatów
  • regulamin organizacyjny określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
 2. Podział i zakres zadań na stanowiskach pracy oraz rodzaje prowadzonych rejestrów i dokumentacji określa zarządzeniem Dyrektor.
 3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może powołać zespoły i komisje zadaniowe.
 
§ 14
 1. Szczegółowe zakresy czynności pracowników określa dyrektor placówki.
 2. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu czynności.
 3. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.
 
§ 15
 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  • kierowanie Domem i reprezentowanie jej zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją standardów obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom,
  • nadzorowanie pracy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Domu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Domu,
  • nadzór nad realizacją standardów świadczonych usług,
  • wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki pracodawcy dla zatrudnionych pracowników.
 3. Do zadań dyrektora w kierowaniu Domem należy:
  • tworzenie warunków do realizacji zadań Domu według określonych standardów,
  • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Domu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
  • administrowanie zakładowym funduszem socjalnym,
  • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
§ 16
 1. Do kompetencji Głównego księgowego należy:
  • opracowywanie planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  • opracowywanie sprawozdań z wykonywania planów finansowych,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
  • prowadzenie dokumentacji wyposażenia placówki oraz organizowania inwentaryzacji,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowym,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

 

ROZDZIAŁ V
Zakres Zadań Działu Opiekuńczego i Pracowników Samodzielnych

 

§ 17

 1. Do podstawowych zadań pracowników działu opiekuńczego należy:
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych mieszkańcom Domu,
  • pielęgnacja mieszkańców,
  • udział w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia,
  • współpraca z Zespołem Terapeutyczno Opiekuńczym.
 2. Do podstawowych zadań pracownika terapii zajęciowej należą:
  • prowadzenie terapii zajęciowej,
  • podnoszenie sprawności psychoruchowej mieszkańców,
  • aktywizowanie mieszkańców.
 3. Do podstawowych zadań pracownika socjalnego należy:
  • Udzielanie niezbędnej pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • utrzymywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
  • prowadzenie dokumentacji mieszkańców.

 

ROZDZIAŁ VI
Zasady Podpisywanie Pism, Dokumentów Finansowych, Decyzji i Innych Aktów

 
§ 18
 1. Przelewy, czeki i i inne dokumenty finansowe podpisują: Dyrektor i Główny księgowy.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są Instrukcją obiegu dokumentów wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora nr 7 z dnia 10 listopada 1992r.

 

§ 19

 1. Zarządzenia, polecenia służbowe, decyzje administracyjne oraz korespondencje podpisuje Dyrektor lub w ramach przyznanych uprawnień osoba upoważniona.
 2. Szczególne zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa Instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzaniem Dyrektora nr 7 z dnia 10 listopada 1990r.
 
§ 20
 1. Organizacja i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy określa Regulamin Pracy Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie z dnia 31 sierpnia 1999r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia Końcowe

 
§ 21
 1. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami Domu rozstrzyga Dyrektor Domu.

 

§ 22

 1. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd powiatu Brzeskiego.

 

§ 23

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zmiany uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry