ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


BIP > Deklaracja Dostępności > Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w WarszawieDeklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/spkso.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności: 2023-06-06

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/spkso/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Borkowski, it@spkso.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 573 332 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego https://www.biuletyn.abip.pl/spkso/
• Data publikacji strony internetowej: 2012 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Patryk Borkowski. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 511 63 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny funkcjonuje w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie.

Sposób dojazdu

Dojazd transportem publicznym tramwajami: 4, 10, 14, 18, 35 do przystanków Trasa Łazienkowska 01 lub Plac Zbawiciela 04.
Autobusami: 138, 151, 182, 187, 188, 514, 520, 523, 525 do przystanków Marszałkowska 01 lub Marszałkowska 02.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Szpitala znajduje się od ul. Marszałkowskiej. Przed budynkiem znajduje się szereg miejsc parkingowych. Bezpośrednio przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i karetek. Budynek jest pięciokondygnacyjny
z dwiema windami. Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.
Na miejscu istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren Szpitala można wejść z psem asystującym.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny funkcjonuje w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie.

strzałka do góry