ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


BIP > Cele i zadania SzpitalaCele i zadania Szpitala

Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
Zakres realizowanych zadań dydaktycznych i badawczych określa umowa zawarta pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Szpitalem oraz umowy z innymi podmiotami zajmującymi się badaniami naukowymi i dydaktyką.
Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, komórki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń specjalistycznych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala,
2) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udział w realizacji tych zadań na zlecenie innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów może
nastąpić za zgodą Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach prawa,
4) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,
5) prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną.

Szpital może podejmować współpracę z zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala oraz może być członkiem takich organizacji za zgodą organu założycielskiego.

Szpital może tworzyć wydzielone komórki organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez wydzielone komórki nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


strzałka do góry