ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


BIP > Organy SzpitalaOrgany Szpitala

Organami Szpitala są:
1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna

1. Szpitalem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala w rozumieniu kodeksu pracy.
4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
a) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizacje zadań statutowych Szpitala,
b) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
c) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
e) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
f) nadzór nad działalnością gospodarczą wydzielonych do tego celu komórek organizacyjnych Szpitala,
g) współpraca z organizacjami związkowymi.

Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną Rektor Uczelni.
Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom Uczelni opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w statucie Uczelni.
Dyrektor Szpitala wydaje pisemną opinię dotyczącą kandydata na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego.
Dyrektor Szpitala jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z ordynatorem - kierownikiem kliniki oraz ordynatorem - kierownikiem oddziału klinicznego.
Dyrektor Szpitala lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo uczestniczyć w składzie komisji konkursowej powołanej w sprawach wyszczególnionych w treści art. 44a ust. l pkt 2-6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
§13
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
2) jako członkowie,
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody mazowieckiego,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa mazowieckiego,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) osoby powołane przez Senat Uczelni - w ilości nie przekraczającej 5 osób.

Do zadań Rady Społecznej należy :
1) przedstawianie Rektorowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach :
a) nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala.
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach :
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przekładanie regulaminu do zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Szpitala,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje zadania,
7) inne zadania określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i niniejszym statucie. 2. Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie wniosków, opinii i uchwał.

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2.Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje:
· w przypadku cofnięcia rekomendacji dla członka Rady przez organ desygnujący,
· w przypadku rezygnacji członka Rady.
3. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania wniosków, opinii i uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni.


strzałka do góry