ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > RODORODO (GDPR)

 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „PGKiM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą spółkę:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PGKiM” Spółka z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30, 95-070.

2.   Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl,  tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  •  w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 2016/679 ,a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),
  •  dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na „PGKiM” na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
  •  dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Spółki jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
  •  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679

4.   Pani/Pana dane będą przekazywane:

  •  organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  •   operatorom pocztowym i kurierom,
  •   dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do wykonywania umowy,
  •   firmom wykonującym usługi dla „PGKiM”  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6.   Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 7.   Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8.   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 10.   Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 

                                                                                                                               Prezes Zarządu „PGKiM” Sp. z o.o

                                                                                                                            Grzegorz Andrzejczak


strzałka do góry