ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > Organizacja > Wydział Wodociągów i KanalizacjiObowiązki i zadania Wydziału Wodociągów i Kanalizacji:

I. Ogólny zakres działalności wydziału Wod-Kan:

- wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki  

- zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,  

- prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 

- montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych, 

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót, 

- spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych, 

- zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.

II. Dane liczbowe i statystyczne:

- Ilość odbiorców: 8598

- Długość sieci wodociągowej: 264,1 km.  

- Długość sieci kanalizacyjnej: 86,5 km.

- Ilość sprzedawanej wody: 1 704 232 m3/rok.

Parametry fizykochemiczne: w załączniku.

Cztery ujęcia wody podziemnej zlokalizowane w Aleksandrowie, Bełdowie, Prawęcicach i Sobieniu, które czerpią wodę z 9 studni o głębokości od 70 do 180 m.

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego. (Załączniki).
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.)

III. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów:

Wydział Wod - Kan pracuje w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00, we wtorki w godzinach 7.00 - 17.00

Kierownik Wod - Kan przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 14.00 - 17.00, w czwartki w godzinach 13.00 - 15.00

Przekazanie wskazania wodomierza:

Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza).

- osobiście w siedzibie Spółki pokój 23

- telefonicznie (42) 712-17-47, (42) 712-11-62 

- pocztą elektroniczną na adres w.opoczynska@pgkimal.pl

IV. Ceny usług od 06.08.2021 r.: (decyzja PGW w załączniku).

Woda - 3,83 zł. + 8 % VAT  zł / m3

Ścieki domowe - 4,47 zł + 8% VAT  zł/ m3

Ścieki przemysłowe - 6,71 zł + 8% VAT  zł/ m3

Opłata abonamentowa w zależności od średnicy wodomierza, dla φ20mm - 4,47 zł + 8% VAT   zł/ m3

Załącznik: Bełdów (Beldow_19_01_2023.pdf)
Załącznik: Prawęcice (Prawecice_19_01_2023.pdf)
Załącznik: Sobień (Sobien_19_01_2023.pdf)
Załącznik: Decyzja PGW (WA.RET_.070.1.203.4.2018-z-dn.-14.06.2018-zatwierdzona-Warszawa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry