ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > Przedmiot działalnościPrzedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:

  36.00.Z - pobór,  uzdatnianie i dostarczanie wody

  43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

  42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

    35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

   43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

  41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


strzałka do góry