ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > Regulamin przebywania na terenie OgroduRegulamin porządkowy obowiązujący osoby przebywające na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego

1. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie jest obiektem ogólnodostępnym, z którego mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji (www.obmikolow.robia.pl; tel. 32 779 76 02, 534 994 575) oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

2. Wstęp na teren obiektu jest bezpłatny.

3. Dzieci do lat 10 mogą wejść na teren obiektu tylko pod opieką dorosłych.

4. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 30 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz stosowania innych używek.

6. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

7. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić teren obiektu dla własnego bezpieczeństwa.

8.Schodzenie ze ścieżek odbywa się na własną odpowiedzialność, istnieje bowiem możliwość napotkania gadów i płazów.

9. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

10.   Zabrania się:

wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt z wyłączeniem psów – przewodników osób niewidomych;

bezwzględnie korzystania z placu zabaw przez osoby dorosłe;

• wchodzenia na drzewa; wykopywania i niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin; zrywania liści, kwiatów, owoców;

• pozyskiwania materiału rozmnożeniowego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników) bez wymaganego zezwolenia;

• niszczenia terenu, kopania ziemi, palenia ognisk;

• niszczenia elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń, przewracania i przenoszenia ławek, przestawiania koszy, etykiet oraz wszelkich innych urządzeń i sprzętów;

• wprowadzania zmian w oznakowaniu roślin, dróg i na kierunkowskazach;

• zakłócania spokoju, w tym używania radioodbiorników;

• jeżdżenia pojazdami mechanicznymi, konnymi, na sankach, jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach, łyżwach, nartach; wyjątek stanowią wózki inwalidzkie;

• łapania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;

• kąpania się, łowienia ryb i planktonu w zbiornikach wodnych;

• zaśmiecania terenu.

11. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie.

12.   Zezwala się na:

· pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonych ścieżkach oraz poza nimi w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin;

· gry i zabawy ruchowe nieutrudniające korzystania z obiektu innym osobom;

· nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych. Zdjęcia przewidziane do publikacji muszą być opatrzone nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie;

· zbieranie na prywatne potrzeby opadłych liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżek.

13. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu korzystania z obiektu, jak i ogólnych zasad BHP.

14. Uwagi i wnioski można zgłaszać do Zastępcy Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego pod numerem telefonu 32 779 76 02 lub 533 064 769.

 

 

                                                                                             

 


strzałka do góry