ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > Dostęp do informacji publicznejUdostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Śląski Ogród Botaniczny, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Art. 54 ust.1 art. 61, art.74 ust.3, art. 213 ust.1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej(Dz.U.2001 nr 112 poz.1198)
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011 nr 204 poz.1195)

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. „Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

- przepisy o ochronie informacji niejawnych
- przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
- prywatność osoby fizycznej
- tajemnicę przedsiębiorcy 

Termin załatwienia sprawy

Informacja publiczna udzielana jest w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany jest o powiadomieniu o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację – nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z wnioskiem

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry