ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > OgłoszeniaBilans 2023

W załączeniu bilans za 2023r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie do odbioru depozytu 20.03.2024 r.

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców.
Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

grafika

Dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w zakresie dotacji na rok 2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków  do wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika, zatrudnionych na umowę
o pracę w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku


Zakup nieczynnego dźwigu osobowego hydraulicznego

Giżycko 02.10.2023 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza sprzedaż nieczynnego / zbędnego dźwigu osobowego hydraulicznego:

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość/Jm

Opis stanu technicznego urządzenia

Cena brutto

1.

Dźwig osobowy hydrauliczny

nr inwent. DPSKS ST 001-6-64-64

1 szt.

Elementy dźwigu osobowego z widoczną korozją

0,80 zł/kg

W/w nieczynny dźwig osobowy składowany jest w pomieszczeniu gospodarczym na terenie Domu

Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

Wnioski na zakup nieczynnego dźwigu osobowego (załącznik nr 1) należy składać osobiście do dnia

16.10.2023 r. w siedzibie DPS w Giżycku lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej,

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

Wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu do siedziby DPS.

W pierwszej kolejności beda rozpatrywane wnioski jednostek Powiatu Giżyckiego.

Z uwagi na fakt, że Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie posiada wagi do zważenia urządzenia

objętego sprzedażą, kupujący jest zobowiązany do zważenia nieczynnego dźwigu własnym

urządzeniem pomiarowym przed Komisją Likwidacyjną DPS celem ustalenia całościowej wagi

urządzenia.

Ważenie nieczynnego dźwigu dokonywane jest na koszt kupującego.

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku oświadcza, że ww. składnik rzeczowy majątku ruchomego

jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

Sprzedaż rozpocznie się 16.10.2023 r.

Odbiór zakupionego nieczynnego dźwigu (ważenie, załadunek i przewóz) kupujący organizuje we

własnym zakresie oraz pokrywa koszty z tym związane.

Termin odbioru dźwigu odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 14.00.

W przypadku pytań, odpowiedzi udzieli:

Mariusz Gołubowski - w zakresie sprzedaży, oględzin oraz odbioru sprzętu tel. 87 428 25 73(4)


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (0-87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369      REGON 000302540


 


Załączniki:

1.    Wzór wniosku na zakup.

2.   Wzór umowy sprzedaży nieczynnego dźwigu osobowego hydraulicznego.


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1.              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, adres e-mail: qizvcko@dps.pl tel. 87 428 25 73.

2.         W sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontakt@anrodo.pl

3.         Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

4.         Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.

5.         Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.         W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.

7.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.

8.         Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9.         Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:

ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP; z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

10.       Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

11.       Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA DPS ZA ROK 2022

W załaczeniu sprawozdania DPS Giżycko za rok 2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców w załaczeniu lista.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

grafika

„Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,

zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Giżycku”


Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

grafika

Dotacja pochodząca z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

na dofinansowanie bieżącej działalności

Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Zakupu pralnicy; wyposażenia, prace remontowe


Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

grafika

Dofinansowanie bieżącej działalności tj. „Wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Giżycku”


ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021

W ZAŁACZENIU ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

RACHUNEK ZYZKU I STRAT DPS 2021

W ZAŁACZENIU INFORMACJA O RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DPS GIŻYCKO 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W ZAŁACZENIU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

BILANS ZA 2021R DPS GIŻYCKO

w ZAŁACZENIU BILANS ZA 2021.

Załącznik: BILANS 2021 (BILANS DPS GIŻYCKO ZA 2021 R.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców w załaczeniu lista.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
Giżycko dn. 01-09-2021 r.

Ogłoszenie
"Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców"


Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Współrealizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

grafika

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu:  7 694,36 zł

 


SPRAWOZDANIA DPS ZA ROK 2020

W załaczeniu sprawozdania DPS Giżycko za rok 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Zatwierdzony plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Raczkowska, gizycko@dps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 (87) 428 25 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” - aktualizacja.

grafika

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku otrzymał grant w wysokości:   585 617 zł (wysokość grantu według aktualizacji)

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.


Plan Zamówień Publicznych na 2021r.

W załączeniu Plan Zamówień Publicznych na 2021r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem”

grafika

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku otrzymał grant w wysokości: 436 051 zł (wysokość grantu według aktualizacji)

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załaczeniu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem”

grafika

Powiat Giżycki
 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakup i wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty:

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31:
( 350 961 złotych  (wysokość grantu )
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy; przetargu na sprzedaż osobowego samochodu marki Volkswagen Transporter T4

 

Giżycko, 07.09.2020r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy; przetargu na sprzedaż osobowego samochodu marki

Volkswagen Transporter T4

Uprzejmie informuję, iż na ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej o sprzedaży samochodu:

Marka i model pojazdu: samochód osobowy marki Volkswagen Transporter T4

 TDi MR 96 2.7t o poj. 2461cm3

Numer rejestracyjny: NGI G888

Numer karty Pojazdu SERIA KP/AAA 2021162

Numer identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ70Z2H078685

Rodzaj powłoki lakierniczej: biała

Pojemność/ moc silnika: 2461cm3 ,65kW

Rok produkcji: 2001

Rodzaj silnika: typ AJT, R4, z zapłonem samoczynnym

Rodzaj nadwozia: kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe

Data pierwszej rejestracji: 2001.12.28

Badanie techniczne ważne do: 2019.12.03

 

Wpłynęło 8 ofert

 

Numer oferty

Cena w złotych brutto

Liczba przyznanych punktów

1.

8761,00

40

2.

21750,00

100

3.

15907,00

73

4.

12111,00

56

5.

7200,00

33

6.

12228,00

56

7.

14789,00

68

8.

12689,00

58

 


Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż osobowego samochodu marki Volkswagen Transporter T4 TDi MR 96 2,7t, wersja L


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do wzięcia udziału na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter T4 TDi MR 96 2,7t, wersja L o poj. 2461cm3, rok produkcji 2001r. Stan dobry. Cena wywoławcza 7100 zł. Pojazd będzie można obejrzeć od dnia 04.08.2020r, do dnia 01.09.2020r (z wyłączeniem soboty i niedzieli) w godzinach od 8.00 do 14.00 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31 w Giżycku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym- tel 874282573/ 795005126 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00).
Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu.
Załączniki: Ogłoszenie, zdjęcia pojazdu, formularz oferty, projekt umowy.

Załącznik: Ogłoszenie (OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY OSOBOWEGO SAMOCHODU MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER T 4.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA DPS ZA ROK 2019

W załaczeniu sprawozdania DPS Giżycko za rok 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców

W załączeniu do pobrania ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców zmarłych mieszkańców


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Warszawska31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, email: gizycko@dps.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@anrodo.pl , lub email: gizycko@dps.pl

3. W Domu Pomocy Społecznej w Giżycku funkcjonuje monitoring wizyjny stosowany w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników oraz ochrony mienia;

4. Monitoring obejmuje: wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej, hol na parterze przy wejściu głównym , parking na tyłach budynku, ciągi komunikacyjne – korytarze, obszar wokół Domu Pomocy Społecznej (parkingi, chodnik);

5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);

4. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;

5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora;

6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Dom Pomocy Społecznej
  w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, e-mail: gizycko@dps.pl reprezentowany przez Dyrektora.

 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Annę Czapską. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu e-mail: kontakt@anrodo.pl lub gizycko@dps.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji pobytu w DPS, zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz realizacji zadań wynikających
  z przepisów prawa: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach oraz z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 4. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: www.dps-gizycko.pl w celu promocji działań
  i osiągnięć mieszkańców.

 5. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.

 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 10. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: gizycko@dps.pl

 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej
  w Giżycku i wynika z przepisów prawa.

 14. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.


SPRAWOZDANIA DPS ZA ROK 2018

W załaczeniu sprawozdania DPS Giżycko za rok 2018


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Mieszkańców oraz Pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku jest: Dom Pomocy Społecznej, 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 31,
telefon: 87 428 25 73, e-mail:
gizycko@dps.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się: tel. 502 83 5 539, e-mail: czaplasiwa5@wp.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji Mieszkańcom pobytu w DPS oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych
  i wspomagających - na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

 2. promocji działań Domu Pomocy Społecznej w Giżycku i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Domu, w publikacjach i folderach promujących Dom Pomocy Społecznej w Giżycku – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Mieszkańca/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 3. organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych - art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:

 1. rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  i zgody kandydata do pracy,

 2. realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców będą organy publiczne i instytucje uprawnione
  do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Policja.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione
  do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Domu pomocy Społecznej w Giżycku, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

PRAWO DOSTĘPU

 1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

PROFILOWANIE

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

PRAWO SKARGI

Pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym
  do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 2. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża
  na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich niepodania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce
  na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 3. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
  o pracę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

 4. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i pracownik wyraża
  na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich niepodania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce
  na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU POSZUKUJE SPADKOBIERCÓW ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU POSZUKUJE SPADKOBIERCÓW ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW

 

 

 

 


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU - Leonardy Rymowicz

grafika

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4 
Giżycko dn. 16.01.2014 r.
WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:
Pani
Leonardy Rymowicz

ur. 20 stycznia 1921 r. w miejscowości Piadzi
córka  Józefy i  Józefa 

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia- art.95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo notarialne (tj. Dz.U z 2008 r.Nr.189 poz.1158 z późn.zm.)
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)

Dyrektor
  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
 


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

grafika

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4 
Giżycko dn. 08.01.2014 r.

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca:
Pana
 
Józef Łojko

ur.12 marca 1939 r. w miejscowości Widejki syn Aleksandry i Jana
 
Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia- art.95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo notarialne (tj. Dz.U z 2008 r.Nr.189 poz.1158 z późn.zm.)
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 2i.n.2006r.)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku


strzałka do góry