ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > Zamówienia PubliczneZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Oznaczenie sprawy: DPS.DOT.3601.16.2022.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę środków pielęgnacyjnych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.      Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)      Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa myjek niepodfoliowanych

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

2)    Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1 będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy.

3)    Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)    Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące,

 

   Zakup i dostawa: Myjka niepodfoliowana.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Myjka niepodfoliowana : jednorazowa rękawica do mycia i higieny skóry z użyciem wody. Skład: miękka tkanina moloton składająca się z 100 % z nowych włókien. Rozmiar min 22cm/16cm. Minimum 50 szt. w opakowaniu.

 

500 opak.

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 09.12.2022 r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym zamówienia (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność), osobiście lub kierując na email: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl z dopiskiem: Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych – myjka niepodfoliowana na potrzeby Domu Pomoc Społecznej w Giżycku  do dnia 02.12.2022 r. do godziny 12:00.

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2022 r o godz. 12.30   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 663090142

12. Postanowienia ogólne

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.      Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)     złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)     przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)     nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)     oczywiste omyłki pisarskie,

2)     oczywiste omyłki rachunkowe,

3)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora.

2.    inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.    dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.    pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.    dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.    Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.    Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, dn. 25.11.2022 r.                

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów pielęgnacyjnych - 11.2022 r..doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 (załącznik 1 myjki niepodfoliowane -11.2022 r..docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 2 Projekt umowy - 11.2022 r..docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacje z otwarcia ofert - dostawa pieczywa

Z załączeniu informacja z otwarcia ofert - dostawa pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacje z otwarcia ofert - dostawa warzyw i owoców

W załączeniu informacja z otwarcia ofert - dostawa warzyw i owoców.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacje z otwarcia ofert - dostawa mrożonek i ryb

W załączeniu informacja z otwarcia ofert - dostawa mrożonek i ryb


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacje z otwarcia ofert - dostawa jaj

W załączeniu informacja z otwarcia ofert - dostawa jaj


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o odrzuceniu oferty

W załączeniu informacja o odrzuceniu oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

  DPS.DOT.3601.15.2022.MG

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

1.      Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych  procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

2. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r z późn. zm. r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

5)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych wymienionych w załączniku nr 3, które zainstalowane są w budynku Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety:

a)    Pakiet nr 1

Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie hudraulicznym wg załącznika nr 1a

b)    Pakiet nr 2

Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie elektrycznym wg załącznika nr 1b

c)    Pakiet nr 3

            Konserwacja dźwigów towarowych wg załącznika nr 1c

Zakres przeglądów konserwacyjnych oraz materiałów konserwacyjnych (dotyczy wszystkich pakietów) wg załącznika nr 3

 

4.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego. (Dz. U. z 2003r., nr 193 poz. 1890),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1A, 1B, 1C  do zapytania ofertowego)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 30.11.2022 r. do godziny 12:00,

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2022 r. o godz. 12.30 w Siedzibie Zamawiającego.

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

 

 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

 

12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

13. Załączniki

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A, 1B,1C ,

    3) istotne postanowienia umowy załącznik/zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik  nr 2,

    4) klauzula RODO załącznik nr 3

14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.

 

           

 

Giżycko, 23.11.2022 r.                                  

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

                                                                                                                            I.            FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         zapytaniem ofertowym,

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy/ zakresem przeglądów konserwacyjnych ,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisany, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

 

Oświadczamy, że:

·         zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

·         ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

·         zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

·         oferujemy niezmienną cenę za wykonanie i usług określonych w niniejszym pakiecie

·         osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

·         jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

·         szczegółowa kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia jest określona w załączniku 1A, 1B, 1C stanowiącym integralna część niniejszej oferty.

·         Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego

 • Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A,1B, 1C ,

         3. istotne postanowienia umowy załącznik/ zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik nr 2,

         4. klauzula RODO załącznik nr. 3

 

   Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

 

 

......................................................................

                                                                                                          (podpis i pieczęć)  Data:...........................................................

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1a

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1)      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2)      Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3)      oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a , pakiet nr I

 

1a. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)            Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

5)      W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

 

 

 

  

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) Istotne postanowienia umowy

3) Przedmiot zamówień

4) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1b, pakiet nr II

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 2

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1)      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2)      Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3)      oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 1b, pakiet nr II

 

 

1b. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)  Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

5) W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) istotne postanowienia umowy/ zakres przeglądów konserwacyjnych

3) Przedmiot zamówień

5) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1c, pakiet nr 3

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 3

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1) Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2) Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3) Oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1c, pakiet nr 3

 

 

1c. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

2

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)      Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

5)      W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) Istotne postanowienia umowy

3) Przedmiot zamówień

4) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

 

 

Wykaz i opis techniczny dźwigów będących przedmiotem konserwacji ( przedmiot zamówienia)

 

 

Lp.

Jednostka

Adres

Nazwa Urządzenia

Wytwórca

Rok produkcji

Nr fabryczny

Typ

Udźwig w kg

Ilość przystanków

1.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig osobowy hydrauliczny

Translift Warszawa

2009

H-0294

Hydrauliczny z napędem pośrednim

1200

5

2.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig osobowy elektryczny

OTIS Gien

2004

D8 NE 3872

OTIS GeN2GS13823 D

1000

6

3.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24216

0

100

2

4.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24215

0

100

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

Istotne postanowienia umowy oraz obowiązki Wykonawcy.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego. (Dz. U. z 2003r., nr 193 poz. 1890),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia  po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.      administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.      inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.      dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4.      odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.      pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.      dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.      Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Znak sprawy DPS.DOT.3601.14.2022.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

1.    Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych  procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

2. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  

2.    Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:

a)    Zamawiający zastrzega, iż dostawy art. spożywczych dokonywane będą codziennie w tym w soboty z wyjątkiem niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dostawa winna nastąpić najpóźniej do godziny 7:00.

b)    Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.    Oferowane artykuły żywnościowe muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

4.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.

5.    Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

6.    Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik nr 1A (formularz ofertowy do niniejszego zapytania).

7.    Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie zamówieniami przez odbiorcę.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

9.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć:

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

     -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji      działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Artykuły spożywcze będą dostarczane od dnia 02.01.2023 r do dnia 30.06.2023 r , z zastrzeżeniem iż dostawy art. spożywczych dokonywane będą codziennie do godz. 7.00 w tym  w soboty, z wyjątkiem niedziel i  świąt będących dniami wolnymi od pracy w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, emailem lub faksem.

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

7. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

8. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku do dnia 30.11.2022r. do godziny 12:00, lub osobiście z dopiskiem j.w.

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2022r o godz. 12.30 w Siedzibie Zamawiającego.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

10. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

11. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

13. Załączniki

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

    3) projekt umowy załącznik nr 2,   

 

14. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.    inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.    dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4.    odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.    pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.    dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.    Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

           

 

Giżycko, 23.11.2022 r.                                              

 

 

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

                                                                                     I.        FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         zapytaniem ofertowym,

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         projektem umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisany, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że:

·         zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

·         zapoznaliśmy się z projektem umowy, i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

·         ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

·         zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

·         oferujemy niezmienną cenę za wykonanie usług określonych w niniejszym pakiecie.

·         osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

·         jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

·         szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest określona w załączniku 1A stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

·         Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 • .Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

         3. projekt umowy załącznik nr 2,

         4. klauzula RODO załącznik nr. 3

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1A

 

cena brutto (zł):

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa

netto

Stawka

VAT                 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1.      

Ananas w syropie gat. I; waga wsadu z odciekiem: min. 3050 g; (+/-20%)

składniki klasyfikacyjne: produkt spożywczy otrzymany ze świeżego ananasa, pozbawiony skórki i środka, pokrojonego w kostkę i poddany procesowi pasteryzacji, smak, zapach-charakterystyczny dla użytych składników, słodki.

opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.

Cechy dyskwalifikacyjne:

obce zapachy, smak stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia.

Opakowanie: puszka metalowa

szt.

3

 

 

 

 

 

 

2.      

Barszcz biały w proszku, min. 3kg (+/-5%); wydajność min. 50 L;

składniki: m.in.: mąka pszenna 40% (+-5%) sól, laktoza, maltodekstryna (ze skrobi), skrobia ziemniaczana, tłuszcz roślinny, białka mleka; przyprawy: czosnek, majranek, liść laurowy, pieprz; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; cebula suszona mielona, aromat.

Bez sztucznych barwników i konserwantów.

szt.

8

 

 

 

 

 

 

3.      

Barszcz czerwony w proszku, min. 3kg (+-5%); wydajność min. 38 L;

składniki: m.in. :cukier, maltodekstryna (ze skrobi), sok z buraków suszony 18% (+-5%), tłuszcz roślinny, ekstrakty drożdżowe suszone, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; czosnek, majranek, sos sojowy suszony (w tym pszenica), aromaty, liść laurowy, ziele angielskie.

Bez dodatku glutaminianu sodu.

szt.

8

 

 

 

 

 

 

4.      

Biszkopty okrągłe, min. 100g;

Skład: m.in. mąka pszenna min. masa jajowa pasteryzowana, cukier, woda, skrobia ziemniaczana, sól, aromat.

szt.

393

 

 

 

 

 

 

5.      

Brzoskwinia w syropie, połówki,  lekko słodzone; waga wsadu z odciekiem: min. 2500g 

Składniki: m.in. brzoskwinie, woda, cukier.

Cechy dyskwalifikacyjne:

Obce zapachy, smak stęchły, objawy zapleśnienia, psucia.

Opakowanie: puszka metalowa.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

6.      

Budyń, min. 1000 g; 4 różne smaki; Skład: m.in.: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, sól, aromaty, barwniki.

szt.

30

 

 

 

 

 

 

7.      

Bulion grzybowy w proszku, min. 1000 g

składniki: m.in. sól (do 50%), ekstrakt z pieczarek, borowiki suszone  

ekstrakt z cebuli i lubczyku, tłuszcz roślinny, aromat, dopuszczone substancje wzmacniające smak i zapach, karmel.

szt.

4

 

 

 

 

 

 

8.      

Bulion wołowy w proszku, min. 900 g; wydajność: min. 36L;

Bez dodatku glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, bez konserwantów.

szt.

5

 

 

 

 

 

 

9.      

Chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym i truskawkowym;

min. 70 g;

Skład: m.in.: Czekoladowe: m.in. grys kukurydziany, olej roślinny, krem o smaku czekoladowym, kakao, mąka aromaty, cukier, czekolada, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcze roślinne, sól, aromat (wanilina).

Truskawkowe: m.in.: Grys kukurydziany krem o smaku truskawkowym [cukier, olej rzepakowy, serwatka w proszku (z mleka), aromat, barwnik, olej roślinny.

szt.

262

 

 

 

 

 

 

10.   

Chrupki kukurydziane zwykłe, kulki kukurydziane, min. 70g;

Skład: grys kukurydziany.

szt.

393

 

 

 

 

 

 

11.   

Chrzan tarty, min. 880 g;

składniki: m.in. korzeń chrzanu, woda, cukier, olej roślinny, sól, barwniki; dopuszczona substancja konserwująca.

szt.

50

 

 

 

 

 

 

12.   

Cukier paczkowany, min.  1 kg;

cukier biały kryształ.

szt.

1350

 

 

 

 

 

 

13.   

Cukier waniliowy, min.  1000 g składniki: cukier, aromat etylowanilina.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

14.   

Cynamon mielony;  min. 350 g

skład: cynamon mielony.

szt.

2

 

 

 

 

 

 

15.   

Czosnek granulowany, min. 1000 g.

skład: czosnek granulowany.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

16.   

Ćwikła z chrzanem,  min. 300 g ;

szt.

75

 

 

 

 

 

 

17.   

Dżem jednorazowy, min.20 g, ;różne smaki

szt.

5000

 

 

 

 

 

 

18.   

Dżem owocowy bez cukru -min. 250 g (słodzony fruktozą): 3 smaki– dla diabetyków;

składniki: m.in. owoce, syrop fruktozowy, dopuszczone substancje żelujące oraz regulator kwasowości. Pasteryzowany.

szt.

250

 

 

 

 

 

 

19.   

Fasola biała drobna; suche nasiona fasoli białej jednolitej drobnej. Opakowanie min. 1kg

kg

55

 

 

 

 

 

 

20.   

Fasola czerwona konserwowa, min. 400 g; składniki: m.in.: fasola czerwona, woda, cukier, sól, bez konserwantów.

szt.

10

 

 

 

 

 

 

21.   

Fasolka szparagowa konserwowa. Waga wsadu z odciekiem min. 2600 g,

Skład: fasolka szparagowa zielona cięta, woda, sól.

szt.

10

 

 

 

 

 

 

22.   

Fix do gulaszu, min. 1000 g; wydajność min. 9L;

składniki: m.in. tłuszcz roślinny, papryka czerwona cebula, sól koncentrat pomidorowy  mąka, cukier, aromaty, przyprawy

Bez dodatku glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, bez dodatku konserwantów.

szt.

2

 

 

 

 

 

 

23.   

Galaretka owocowa, min. 1000 g;4 różne smaki

szt.

35

 

 

 

 

 

 

24.   

Gałka muszkatołowa, mielona, min.450g; gat. I

szt.

1

 

 

 

 

 

 

25.   

Groch łuskany cały, min.5 kg;

składniki: suche nasiona grochu niezłuszczonego;

szt.

6

 

 

 

 

 

 

26.   

Groszek konserwowy.

Waga wsadu z odciekiem min. 2500 g; produkt sterylizowany, skład: groszek, woda, cukier, sól.

szt.

23

 

 

 

 

 

 

27.   

Herbata czarna granulowana, min. 100 g; Składniki: mieszanka herbaty czarnej;

szt.

400

 

 

 

 

 

 

28.   

Herbata miętowa, ekspresowa;  min. 20 g;  nadająca naparowi smak mięty, szybko się zaparzająca.

szt.

55

 

 

 

 

 

 

29.   

Herbatniki min. 65 g;

Skład: m.in. mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, serwatka w proszku (z mleka); sól, aromat.

szt.

197

 

 

 

 

 

 

30.   

Kakao naturalne gorzkie, min. 80 g; Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.

Zawartość tłuszczu kakaowego 10-12 %.

ciemne, wydajne, aromatyczne, do napojów i wypieków.

szt.

36

 

 

 

 

 

 

31.   

Kasza gryczana, min. 5 kg; niepalona

szt.

10

 

 

 

 

 

 

32.   

Kasza jęczmienna, średnio rozdrobniona, paczkowana, max. 5 kg. Skład: kasza jęczmienna perłowa

szt.

25

 

 

 

 

 

 

33.   

Kasza kuskus, max.5 kg;

Skład: kasza kuskus (semolina z pszenicy durum).

szt.

15

 

 

 

 

 

 

34.   

Kasza manna paczkowana, min. 1 kg;

Skład: kasza manna

szt.

100

 

 

 

 

 

 

35.   

Kasza pęczak, max. 5 kg

szt.

10

 

 

 

 

 

 

36.   

Kaszka kukurydziana, min. 1kg ; Otrzymana  z oczyszczonych i rozdrobnionych ziaren kukurydzy.

szt.

36

 

 

 

 

 

 

37.   

Kawa zbożowa, min.150 g ;

Skład produktu: m.in. jęczmień, żyto, cykoria, buraki cukrowe – prażone (zboża – min.72%)

szt.

285

 

 

 

 

 

 

38.   

Ketchup łagodny, do max. 3000 g

;skład m.in. ; koncentrat pomidorowy powyżej 65%, woda, ocet, sól, przyprawy, zioła

szt.

23

 

 

 

 

 

 

 39.

Kisiel owocowy- 4 smaki; min. 1000 g;

szt.

30

 

 

 

 

 

 

  40.

Koncentrat pomidorowy (powyżej 30%  koncentratu) -  Skład: koncentrat pomidorowy, woda, sól, opakowanie min. 4500 g

szt.

20

 

 

 

 

 

 

41

Kukurydza konserwowa, waga wsadu z odciekiem: min. 2600 g;

Składniki: ziarno kukurydzy, woda, sól, cukier

Bez konserwantów.

szt.

15

 

 

 

 

 

 

42

Kwasek cytrynowy spożywczy, min. 1 kg;

Składniki: kwas cytrynowy spożywczy jednolity w postaci kryształków.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

43

Liść laurowy, opakowanie min. 1 kg;

Składniki: suszony liść wawrzynu szlachetnego cały;

szt. 

2

 

 

 

 

 

 

44.

Majeranek, min. 150 g;

Składniki: suszone ziele majeranku ogrodowego rozdrobniony;

szt.

13

 

 

 

 

 

 

45

Majonez, gat. I; wiaderko min. 5 kg; Składniki: m.in. olej , woda, musztarda, żółtka jaj w proszku, cukier,  dopuszczone substancje zagęszczające,

bez konserwantów.

szt.

25

 

 

 

 

 

 

46

Makaron z mąki pełnoziarnistej; kształt- świderki.

Skład:m.in.  mąka makaronowa pszenna pełnoziarnista, woda.

Opakowanie min. 1kg

szt.

20

 

 

 

 

 

 

47

Makarony, pakowane min. 5 kg w torby;

Składniki: semolina z pszenicy durum, woda.

Rodzaj makaronu-kształty: świderki, kolanka, nitki krótkie, muszelki, łazanki, kokardki.

szt.

100

 

 

 

 

 

 

48

Marmolada wieloowocowa twarda; min. 1 kg;

Skład: m.in.: przeciery owocowe np. jabłkowy, śliwkowy, wiśniowy, aroniowy, cukier, dopuszczone substancje żelująca oraz substancje konserwujące, aromat.

Opakowanie plastikowe.

szt.

25

 

 

 

 

 

 

49

Mąka pszenna typu 550;

Skład: mąka pszenna, dopuszczony: węglan wapnia

Opakowania po 1kg

kg.

560

 

 

 

 

 

 

50

Mąka ziemniaczana, opakowanie po   1 kg; Składniki: skrobia ziemniaczana

kg

50

 

 

 

 

 

 

51

Miód naturalny jednorazowy w foremkach o masie min. 25 g; składniki: miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy;

szt.

5150

 

 

 

 

 

 

52

Musztarda stołowa, gat. I,    3 kg;

Musztarda pakowana w wiaderku (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością);

Skład: m.in.: woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, olej roślinny, przyprawy

szt.

10

 

 

 

 

 

 

53

Ocet 10%, kl. I

Skład: ocet spirytusowy 10%, woda, aromat.

zawartość kwasów ogółem w occie, wyrażona jako bezwodny kwas octowy powinna wynosić 100g na 1000 ml -10%.

Opakowanie jednostkowe -ocet pakowany w butelki szklane z zakrętką o pojemności min. 1 l.

szt.

25

 

 

 

 

 

 

54

Ogórek konserwowy domowy; waga wsadu z odciekiem: min. 3600g ;

Składniki:m.in.  ogórki, woda, ocet, cukier, sól, gorczyca, przyprawy.

szt.

25

 

 

 

 

 

 

55

Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia z uszlachetnionych odmian rzepaku bez stosowania metod chemicznych;

Nadający się do pieczenia, smażenia, surówek i warzyw.

W butelkach 5 L

szt.

63

 

 

 

 

 

 

56

Oliwa z oliwek, min. 500 ml;

Uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych.

Opakowanie: butelka szklana.

szt.

5

 

 

 

 

 

 

57

Papryka konserwowa ćwiartki; waga wsadu z odciekiem: min. 4000 g;

Składniki: papryka, woda, ocet, sól, cebula, liść laurowy, ziele angielskie, cukier, gorczyca.

szt.

10

 

 

 

 

 

 

58

Papryka ostra, min. 700 g;

Składniki: sproszkowany owoc papryki.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

59

Papryka słodka, min.700 g; Składniki: papryka słodka mielona 100%;

 

szt.

3

 

 

 

 

 

 

60

Pieprz czarny naturalny mielony, min. 800 g;

Skład: pieprz czarny mielony.

szt.

13

 

 

 

 

 

 

61

Pieprz ziołowy mielony, min. 20 g; Składniki: mieszanka zmielonych ziół: kolendra, gorczyca biała, kminek, pieprz turecki, korzeń chrzanu, majeranek.

szt.

18

 

 

 

 

 

 

62

Płatki kukurydziane, op. 5 kg; Skład: m.in. cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, kukurydza łamana, sól.

szt.

12

 

 

 

 

 

 

63

Płatki owsiane, op. 500 g; płatki owsiane zwykłe

 

szt.

80

 

 

 

 

 

 

64

Płatki pszenne, żytnie op. 5 kg;

szt.

14

 

 

 

 

 

 

65

Płatki ryżowe  op. 5 kg

szt.

12

 

 

 

 

 

 

66

Przyprawa do drobiu, op. 600 g; PET

Bez sztucznych barwników, bez dodatku konserwantów; zawiera kompozycję ziół, przypraw i warzyw

szt.

7

 

 

 

 

 

 

67

Przyprawa do flaków,  op. 1 kg;

Zawiera kompozycję ziół, przypraw i warzyw

szt.

2

 

 

 

 

 

 

68

Przyprawa do zup w płynie;      6 kg (5L);  .

Bez konserwantów.

szt.

15

 

 

 

 

 

 

69

Przyprawa warzywna do potraw,   5 kg;  Wydajność min. 50L z opakowania (ok. 1L z 10 g);

Bez sztucznych barwników, bez konserwantów.

Skład: m.in. sól cukier, dopuszczone wzmacniacze smaku, marchew, cebula, tłuszcz roślinny, natka pietruszki, czosnek, korzeń selera, lubczyk, sól, papryka czerwona, koperek, przecier pomidorowy w proszku, aromaty.

szt.

15

 

 

 

 

 

 

70

Rosół z kury,  1000 g; Wydajność: min. 45 L;

Bez dodatku glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, bez konserwantów.

szt.

25

 

 

 

 

 

 

71

Ryż biały długoziarnisty, op. 5 kg

szt.

60

 

 

 

 

 

 

72

Seler konserwowy cięty, waga wsadu z odciekiem:    1600 g; Skład m.in.: seler, woda, ocet, cukier, sól.

szt.

8

 

 

 

 

 

 

73

Sok warzywno-owocowy,        330 ml, różne smaki.

Składniki: m.in.: woda, przeciery z:np.  marchwi  i bananów , sok jabłkowy z zagęszczonego soku, cukier

szt.

1500

 

 

 

 

 

 

74

Sos biały,        950 g;, Wydajność min.  8 L ( ok. 120g/1L);

Skład: m.in. tłuszcz roślinny, mąka pszenna, sól cukier, białka mleka, liść laurowy w proszku.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

75

Sos do spaghetti Bolognese, min.  1000 g;  Wydajność min. 4L (ok. 3,60 l z 1 kg); Bez dodatku glutaminianu sodu, bez konserwantów, bez sztucznych barwników; Bardzo intensywny, pomidorowy smak, mocno wyczuwalny aromat oregano i pietruszki, intensywnie pomidorowy kolor, widoczne kawałki ziół; gęsta, kremowa konsystencja.

szt.

4

 

 

 

 

 

 

76

Sos grzybowy, min.  800 g; wydajność min. 7 L z opakowania;

Skład: m.in. skrobia, mąka pszenna, tłuszcz roślinny, maślaki ekstrakty drożdżowe, cukier, sól, cebula koncentrat soku z pieczarek, borowiki, sos sojowy, mleko odtłuszczone w proszku, aromat, przyprawy

szt.

2

 

 

 

 

 

 

77

Sos maślano- cytrynowy, min. 800 g.

Składniki: m.in. masło w proszku,  skrobia, aromaty, mleko, sól, tłuszcz roślinny, cukier, białko mleka, mąka pszenna, sok z cytryny, dopuszczone: substancje wzmacniające smak i zapach, spulchniające, przeciwzbrylające, regulator kwasowości.

szt.

3

 

 

 

 

 

 

78

Sos pieczeniowy, min.1000 g;  wydajność min. 14 L z opakowania (ok. 10l z 1 kg);Bez glutaminianu sodu, bez dodatku konserwantów.

szt.

2

 

 

 

 

 

 

79

Sos sałatkowy ogrodowy, min.  700 g

wydajność min. 6 l z opakowania (ok. 8,57 L z 1 kg);

Bez sztucznych konserwantów i barwników.

szt.

10

 

 

 

 

 

 

80

Sól jodowana drobna spożywcza,        1 kg;

Składniki: sól warzona drobna: chlorek sodu min. 99 %, dodatek: jodan potasu.

kg.

225

 

 

 

 

 

 

81

Sól kamienna do przetworów.

Opakowanie 1kg

kg.

5

 

 

 

 

 

 

82

Syrop do napojów  op. 5L; różne smaki;

Skład: m.in.: cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości, aromat, zagęszczony sok

szt.

35

 

 

 

 

 

 

83

Szczaw konserwowy krojony- liście;

waga wsadu z odciekiem min. 900 ml.

Składniki: liście szczawiu krojone (nie dopuszcza się łykowatych części), woda, sól.

szt.

30

 

 

 

 

 

 

84

Tuńczyk w oleju roślinnym kawałki;

waga wsadu z odciekiem: min. 1700 g;

Skład: min. 82 % tuńczyk kawałki, olej sojowy, sól.

szt.

100

 

 

 

 

 

 

85

Ziele angielskie całe, min. 600 g;

Składniki: owoc korzennika lekarskiego suszony.

szt.

5

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

Zioła prowansalskie, min. 200 g;

Składniki: zioła suszone w różnych proporcjach :bazylia, cząber ogrodowy, lebiodka, majeranek, mięta pieprzowa, szałwia, rozmaryn, tymianek.

szt.

4

 

 

 

 

 

 

87

 

Żelatyna spożywcza zwykła wieprzowa, min. 1kg.

Zawartość opakowania musi  wystarczyć do sporządzenia min. 50 l wywaru.

szt.

6

 

 

 

 

 

 

88

Woda źródlana min.  1,5 L;. niegazowana

szt.

3750

 

 

 

 

 

 

89

Woda źródlana  min. 1,5 L. gazowana

szt.

2500

 

 

 

 

 

 

90

 Herbata ekspresowa czarna opakowanie, saszetki jednokomorowe po m.in. 100 torebek w opakowaniu.

szt.

10

 

 

 

 

 

 

91

Kawa rozpuszczalna naturalna, granulowana w słoiku, min. 200 g

szt.

6

 

 

 

 

 

 

92

Napój w kartonie min. 2 l. – różne smaki

szt.

20

 

 

 

 

 

 

93

Kawa naturalna drobno mielona do parzenia w ekspresie i metodą tradycyjną, min. 250 g

szt.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA BRUTTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena słownie netto słownie …………………………..………………………………….zł

Podatek VAT …………………………………………………………………………….zł

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

 

 

 

1)    Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2023r do 30.06.2023 r.

2)    W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

 

 

 

.........................................                                                             ............................., dnia ....................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                            (Miejscowość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Załącznik nr 2 (załącznik nr 2 _ projektowane postanowienia umowy II.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja oraz zawiadomienie z otwarcia oferty na dostawę artykułów pielęgnacyjnych

W załączeniu informacja oraz zawiadomienie z otwarcia oferty na dostawę artykułów pielęgnacyjnych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę jaj do DPS Giżycko

Znak sprawy DPS.DOT.3601.9.1.2022.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ JAJ

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

1.    Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

3. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

5)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2.    Jaja kl. „L”, 2PL – chów ściółkowy, świeże, waga 1 szt. jaja 0,63-0,73 g., kraj pochodzenia – Polska.  

3.    Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:.

a)    Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

4.    Oferowane przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

5.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.

6.    Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

7.    Asortyment produktów objętych zamówieniem, i ich ilość zawiera załącznik nr 1A (formularz ofertowy do niniejszego zapytania).

8.    Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie, email lub faksem zamówieniami przez odbiorcę.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

10.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć:

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

10. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji      działalności     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia      do ewidencji    działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu do składania ofert.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Jaja będą dostarczane od dnia 02.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r., ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, emailem lub faksem.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 25.11.2022 r. do godziny 12:00,

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2022 r. o godz. 12.30 w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

13. Załączniki

    1) formularz ofertowy załącznik  nr1

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A ,

    3) projekt umowy załącznik nr 2,   

 

14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.        

15. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.    inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.    dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4.    odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.    pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.    dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.    Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

Giżycko, 16.11.2022 r.                                              

 

 

 

 

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

                                                                                     I.        FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         zapytaniem ofertowym,

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         projektem umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisany, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że:

·         zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia przez czas trwania umowy.

·         zapoznaliśmy się z projektem umowy, i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

·         ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

·         zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

·         osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

·         jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

·         szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest określona w załączniku 1A stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

·         Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 • .Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr1

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A ,

         3. projekt umowy załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1A

Szczegółowa kalkulacja cenowa

 

 

Dostawa jaj

 

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT %

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Stawka VAT %

Wartość brutto

1.

JAJA kl. „L”, 2PL- chów ściółkowy, świeże, waga 1 szt. jaja 0,63-0,73 g., kraj pochodzenia - Polska

szt

10300

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

Cena słownie netto słownie …………………………..…………………………………………………….zł

Podatek VAT ………………………………………………………………………………………………….zł

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. ………………….zł

 

 

1)    Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

2)    W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)