ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > Zamówienia PublicznePlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022r.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2022 nr 2021/BZP 00327060/02/P

Wersja nr 2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022r.

W załączeniu planpostępowań.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.22.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

                         Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy. 

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych wymienionych w załączniku nr 3, które zainstalowane są w budynku Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)     Konserwację urządzenia dźwigowego o napędzie hydraulicznym

b)     Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie elektrycznym

c)     Konserwacja dźwigów towarowych

Zakres przeglądów konserwacyjnych oraz materiałów konserwacyjnych - wg załącznika nr 2 i3.

4.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego. (Dz. U. z 2003r., nr 193 poz. 1890),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia  po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie od 01.01. 2022-31.12.2022 r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

d)     Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT w rozbiciu na cenę za:

·        Konserwację urządzenia dźwigowego o napędzie hydraulicznym- wg załącznika nr 1a

·        Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie elektrycznym- wg załącznika nr 1

·        Konserwacja dźwigów towarowych - wg załącznika nr 1c

8. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)
 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1A, 1B, 1C  do zapytania ofertowego)
 2. Oferty należy składać elektronicznie na adres: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl lub pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 08.12.2021r. do godziny 13:00,
 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2021r o godz. 13.30 w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

14. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku”.

3.     odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

13. Załączniki

2)    formularz ofertowy załącznik  nr1

3)    szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A, 1B,1C

4)    Wykaz i opis techniczny dźwigów będących przedmiotem konserwacji (przedmiot zamówienia)– załącznik nr 2

5)    Istotne postanowienia umowy oraz obowiązki Wykonawcy- załącznik nr 3

 

Giżycko, 02.12.2021 r.                                  

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych

W załączeniu informacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ LODÓWEK, MASZYNEK DO STRZYZENIA WŁOSÓW, KOSZY I POKRYW NA POJEMNIKI

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.21.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ LODÓWEK, MASZYNEK DO STRZYZENIA WŁOSÓW, KOSZY I POKRYW NA POJEMNIKI

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę lodówek, maszynek do strzyżenia włosów, koszy i pokryw na pojemniki na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Dotyczy części 1:

Zakup i dostawa lodówek, maszynek do strzyżenia włosów i koszy na odpady

Dotyczy części 2:

Zakup i dostawa:  koszyków plastikowych

Dotyczy części 3

Zakup i dostawa: pokryw na pojemniki transportujące bieliznę

Na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

2)     Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1A, 1B, 1C,  będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące,

5)    Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1: Zakup i dostawa:  lodówek i koszy na odpady

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

Lodówka- jednodrzwiowa, wyposażona w komorę przechowywania żywności w temp 0oC (zamrażalnik), 2 półki, wyjmowany pojemnik na warzywa, wysokość 84-86 cm, kolor biały, półki na drzwiach lodówki

2 szt

2

kosz na odpady, okrągły, pedałowy, wyjmowane wiaderko, wykonany z plastiku, obudowa aluminiowa, kolor srebrny, uchylny, system amortyzujący klapę, pojemność 15L

2 szt

3

Kosz na odpady, okrągły, pedałowy, wyjmowane wiaderko, wykonany z plastiku, obudowa aluminiowa, kolor srebrny, uchylny, system amortyzujący klapę, pojemność 25 L

3 szt

4

Maszynka do strzyżenia włosów, zasilanie sieciowo akumulatorowe, wodoodporna, w zestawie nakładki grzebieniowe, szczoteczka do czyszczenia

3 szt

 

 

Część nr 2: Zakup i dostawa:  koszyków plastikowych

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Koszyk sklepowy, 2 rączki, wytrzymały, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, pojemność min 20L, max 25L, wymiary: ok 300x 230x430 mm(szer. wys, dł.), wytrzymałość 25- 30 kg., kolor grafit,

6 szt

 

 

Część nr 3: Zakup i dostawa: pokrywy na pojemniki transportujące bieliznę

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./

1

Pokrywy na pojemniki transportujące bieliznę, plastikowe, białe, pasujące do wózków na suchą bieliznę o wymiarach szerokość wózka 600mm, długość wózka 800 mm

 8 szt

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wyknania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 15.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A, 1B, 1C,,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym odpowiednim dla danej części zamówienia (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C, do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać elektronicznie na adres zaopatrzenie@dps-gizycko.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: zakup i dostawa  lodówek, maszynek do strzyżenia włosów, koszy i pokryw na pojemniki  (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C,  do zapytania ofertowego).na potrzeby Domu Pomoc Społecznej w Giżycku  do dnia 03.12.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2021r o godz. 13.00   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa lodówek, maszynek do strzyżenia włosów, koszy i pokryw na pojemniki  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1A,1B, 1C,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 29.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa artykułów medycznych części nr 1

Informuje, iż w części nr 1: ,, zakup i dostawa prześcieradeł jednorazowych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa artykułów medycznych części nr 2

Dostawa artykułów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.
Informuje, iż w części nr 2:,, zakup i dostawa pianek myjąco- czyszczących, myjek niepodfoiiowanych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup, dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych

W załaczeniu informacja o wyborze najkorzystniejeszej oderty za zakup i dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.20.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę środków pielęgnacyjnych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Dotyczy części 1:

Zakup i dostawa artykułów medycznych

Dotyczy części 2:

Zakup i dostawa:  pianek myjąco- czyszczących oraz myjek niepodfoliowanych

Dotyczy części 3

Zakup i dostawa: rękawic jednorazowych oraz materiałów ochronno -opatrunkowych

Dotyczy części 4

Część nr 4: Zakup i dostawa: aparatów do kroplówek, worków na mocz, kaczek sanitarnych.

Dotyczy części 5

Część nr 5: Zakup i dostawa: uchwytów i siedzisk dla niepełnosprawnych

Na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

2)     Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1A, 1B, 1C, 1D,1E, będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące,

5)    Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część nr 1: Zakup i dostawa:  artykuły opiekuńcze

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

Wózek oddziałowy- wózek medyczny, metalowy szkielet lakierowany proszkowo lub stal nierdzewna, wyjmowana nierdzewna taca, pod spodem dwie półki składające się z wyjmowanych  pojemników (4 sztuki) tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą

 2 szt

2

Fotel zabiegowy, medyczny ( do poboru krwi), dwa  podłokietniki

2 szt

3

Taca na leki z kieliszkami, taca na 36 kieliszków z folią do zapisu + kieliszki wielokrotnego użytku w zestawie, wymiary zewnętrzne 433x 253x55mm, 3 kolory: niebieski, żółty, czerwony ( każdy kolor po 3 szt)

9 szt.

4

Pojemnik na odpady medyczne- zużyte igły, pojemność 700ml,  

24 szt

5

Taca plastikowa, zwykła, prostokątna, biała wymiary: 45 cmx 35 cmx 7,7 cm.

4 szt

6

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem do rozgniatania leków

3 szt

7

Gilotyna/ przecinarka do tabletek ułatwiająca przecięcie tabletki na mniejsze dawki

3 szt

8

Szpatułki laryngologiczne drewniane, opakowanie 100 sztuk, wymiary: długość ok 150 mm, szerokość ok 17mm

10 opak

9

Termometr bezdotykowy lekarski, pomiar do czoła, alarm gorączki, automatyczne wyłaczanie, laserowy wskaźnik, podświetlany wyświetlacz,

6 szt

10

Pulsoksymetr medyczny napalcowy, wyświetlający parametry natlenienia krwi i wysokości tętna

6 szt

11

Kubek do picia- pojnik z dzióbkiem, przeznaczony dla osób chorych z ograniczoną chwytnością dłoni, uchwyt (trzymacz) na jedną rękę

50 szt

12

Kubek do picia- pojnik z dzióbkiem, przeznaczony dla osób chorych z ograniczoną chwytnością dłoni, uchwyt (trzymacz) na dwie ręce

50 szt

 

 

 

 

Część nr 2: Zakup i dostawa: pianek myjąco- czyszczących, myjek niepodfoliowanych.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

 Pianka do ciała myjąco pielęgnująca-  do oczyszczenia i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień, kojąca skórę, nawilżająca i natłuszczająca. W sprayu.  Skład: neutralizator zapachu, pochodne , pantenol, biokompleks lniany, kwas mlekowy. Pojemność min 400 ml

400 szt

2

Myjka niepodfoliowana : jednorazowa rękawica do mycia i higieny skóry z użyciem wody. Skład: miękka tkanina moloton . Rozmiar min 22cm/16cm. Minimum 50 szt w opakowaniu.

 

300 opak.

 

 

 

 

 

 

Część nr 3: Zakup i dostawa: rękawic jednorazowych nitrylowych, materiałów                       ochronno opatrunkowych

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: S.

S - 10 opak

2

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: M.

35 opak

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: L.

35 opak

4

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 15cm

400 szt

5

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 10 cm

400 szt

6

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 5 cm

400 szt

7

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 1m2

500 szt

8

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 0,5m2

500 szt

9

Kompresy gazowe, jałowe  17N/8W- wymiary: 5 cm/ 5 cm, 3 szt w opakowaniu

334 opakowania

10

Kompresy gazowe, jałowe 17N/8W- wymiary:7cm/ 7 cm, 3 szt w opakowaniu

334 opakowania

11

Kompresy gazowe, jałowe, 17N/8W- wymiary:10 cm/ 10 cm

334 opakowania

12

Igły do strzykawek iniekcyjne, jednorazowe, sterylne, 0,5 mm

500 szt

13

Igły do strzykawek iniekcyjne, jednorazowe, sterylne, 0,7 mm

1000 szt

14

Igły do strzykawek iniekcyjne, jednorazowe, sterylne, 0,8 mm

500 szt

15

Igły do strzykawek iniekcyjne, jednorazowe, sterylne, 0,9 mm

300 szt

16

Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, do iniekcji i poboru krwi 2ml

300 szt

17

Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, do iniekcji i poboru krwi, 5 ml

300 szt

18

Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, do iniekcji i poboru krwi, 10 ml

300 szt

19

Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, do iniekcji i poboru krwi, 20 ml

300 szt

 

 

Część nr 4: Zakup i dostawa: aparaty do kroplówek, worki na mocz, kaczki sanitarne.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

 Aparaty do kroplówek typu IS sterylne, pakowane pojedynczo, z rolkowym regulatorem przepływu, aparat z drenem medycznym.

100 szt

2

Worki na mocz, do zbiórki moczu, pojemność 2L, sterylne, z zaworem typu T,

50 szt

3

Kaczka sanitarna na mocz męska,

30 szt

 

Część nr 5: Zakup i dostawa: uchwyty i siedziska dla niepełnosprawnych.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Uchwyt łazienkowy, uchylny dla niepełnosprawnych, mocowana do ściany stal biała, dł 60 cm, fi 32

3 szt

2

Uchwyt łazienkowy, umywalkowy, stały, dla niepełnosprawnych, mocowany do ściany ,stal biała,  długość 60- 80 cm

 

3 szt

3

Krzesełka łazienkowe prysznicowe dla niepełnosprawnych, uchylne, mocowane do sciany w całości wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

3 szt

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wyknania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 10.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A, 1B, 1C,1D, 1E,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym odpowiednim dla danej części zamówienia (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C, 1D, 1E, do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Z|akup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C,1D, 1E,  do zapytania ofertowego).na potrzeby Domu Pomoc Społecznej w Giżycku  do dnia 29.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2021r o godz. 13.00   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1A,1B, 1C,1D,1E

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 23.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: Załącznik nr 1B (Załącznik 1B pianki myjąco czyszczące oraz myjki niepodfoliowane.docx)
Załącznik: Załącznik nr 1C (Załącznik 1C rękawice jednorazowe oraz materiały opatrunkowe - kopia.docx)
Załącznik: Załącznik nr 1D (Załącznik 1D aparaty do kroplówek, worki na mocz, kaczki sanitarne.docx)
Załącznik: Załącznik nr 1E (Załącznik 1E uchwyty i siedziska dla niepełnosprawnych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pomiar, dostawa i montaż rolet okiennych

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pomiar i montaż rolet okiennych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa tekstyliów

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa tekstyliów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup, montaż pralnico wirówki

W załaczeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup, montaż pralnico wirówki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2021 - dostawa artykułów medycznych

W załączeniu odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2021 - dostawa artykułów medycznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.18.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę artykułów medycznych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Dotyczy części 1:

Zakup i dostawa prześcieradeł jednorazowych

Dotyczy części 2:

Zakup i dostawa:  pianek myjąco- czyszczących oraz myjek niepodfoliowanych

Dotyczy części 3

Zakup i dostawa: rękawic jednorazowych oraz materiałów ochronno -opatrunkowych

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1A, 1B, 1C, będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące,

5)    Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1: Zakup i dostawa:  prześcieradeł jednorazowych

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

Prześcieradła jednorazowe: chłonne,  struktura absorbująco- izolująca przed wilgocią, wzmocnione nitkami z poliestru, chłonność ok 390 ml, wymiary 80 x 140 cm, min 20 szt w opakowaniu

 7826 szt

 

 

 

 

Część nr 2: Zakup i dostawa: pianek myjąco- czyszczących, myjek niepodfoliowanych.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

 Pianka do ciała myjąco pielęgnująca-  do oczyszczenia i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień, kojąca skórę, nawilżająca i natłuszczająca. W sprayu.  Skład: neutralizator zapachu, pochodne , pantenol, biokompleks lniany, kwas mlekowy. Pojemność min 400 ml

1032 szt

2

Myjka niepodfoliowana : jednorazowa rękawica do mycia i higieny skóry z użyciem wody. Skład: miękka tkanina moloton . Rozmiar min 22cm/16cm. Minimum 50 szt w opakowaniu.

 

15 652 szt.

 

 

 

 

 

 

Część nr 3: Zakup i dostawa: rękawic jednorazowych nitrylowych, materiałów                       ochronno opatrunkowych

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: S.

S - 90 opak

2

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: M.

140 opak

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt w opakowaniu. Rozmiar: L.

200 opak

4

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 15cm

720 szt

5

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 10 cm

720 szt

6

Opaska dziana podtrzymująca- wymiary: 4m/ 5 cm

720 szt

7

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 1m2

720 szt

8

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 0,5m2

720 szt

9

Kompresy gazowe 17N/8W- wymiary: 5 cm/ 5 cm

720 szt

10

Kompresy gazowe 17N/8W- wymiary:7cm/ 7 cm

720 szt

11

Kompresy gazowe 17N/8W- wymiary:10 cm/ 10 cm

720 szt

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 06.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A, 1B, 1C,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym odpowiednim dla danej części zamówienia (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C,  do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Z|akup i dostawa artykułów medycznych (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C,  do zapytania ofertowego).na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 23.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2021r o godz. 13.00   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1A,1B, 1C,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 16.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: Załącznik nr 1B (załącznik 1B pianki myjąco czyszczące oraz myjki niepodfoliowane.docx)
Załącznik: Załącznik nr 1C (załącznik 1C rękawice jednorazowe oraz materiały opatrunkowe.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana Treści zapytania ofertowego zakup i dostawa artykułów medycznych

W załączeniu zmiana treści zapytania ofertowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania zakup i dostawa wózków kelnerskich.

W załaczeniu informacja o unieważnieniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania zakup i dostawa ubrań, bielizny i kapci

Informacja o unieważnieniu postępowania zakup i dostawa ubrań, bielizny i kapc w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE / ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.19.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE / ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie/ zakup i dostawę mebli na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie /Zakup, dostawa i montaż : szaf wykonanych według indywidualnego projektu.

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1, będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

W skład zamówienia wchodzi: wykonanie indywidualnego projektu szaf dostosowanych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem i zaakceptowaniu projektu przed złożeniem oferty. Pomiar możliwy po telefonicznym uzgodnieniu daty oraz godziny pod nr. Telefonu 795005126.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta lub projekt wykonania zamówienia.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a w przypadku artykułów zawierających elementy elektryczne nie krótszy niż 24 miesiące.

Poniższe meble powinny być wykonane w oparciu o aktualne pomiary oraz projekt we wskazanym pomieszczeniu przez zamawiającego. Wymiary docelowe po dokonaniu pomiaru w danym pomieszczeniu, kolor i rodzaj materiału  wg wzornika oferenta

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl

1

Szafy, wykonane według  indywidualnego projektu, dostosowane do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem i po zaakceptowaniu projektu przed złożeniem oferty, kolor i rodzaj materiału według wzornika oferenta po zaakceptowaniu przez zamawiającego.

2 szt

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 15.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Wykonanie/ zakup  i dostawa mebli (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego).na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 23.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2021r o godz. 13.00   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie/ zakup i dostawa mebli na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 16.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ i MONTAŻ PRALNICOWIRÓWKI SZTYWNOMOCOWANEJ

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.16.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP, DOSTAWĘ i MONTAŻ PRALNICOWIRÓWKI SZTYWNOMOCOWANEJ

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup, dostawę i montaż pralnicowirówki sztywnomocowanej na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup, dostawa i montaż pralnicowirówki

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot, o którym mowa w załączniku nr 1,

będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy, kompletny  i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiotu zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące .

5)     Nieodpłatna ekspertyza stanu technicznego starego uszkodzonego urządzenia w miejsce którego zainstalowane zostanie nowe urządzenie.

Część nr 1: Zakup i dostawa pralnicowirówki sztywnomocowanej

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Pralnicowirówka sztywnomocowana

Podgrzew

Elektryczny

Sterowanie urządzenia

Mikroprocesorowe

Załadunek

15-20 kg.

Obroty wirowania

Min 450 obr/min

Wykonanie

Stal kwasoodporna

Objętość bębna

Min 160 dm3

Zasilanie

3x380-415V+PEN/ 50Hz

Szerokość pralnicowirówki

Od strony czołowej maksymalnie 880mm

Dodatkowe wyposażenie

Zestaw mocujący  do podłoża

Dostawa

Do siedziby zamawiającego

Transport

Na koszt Wykonawcy

Bezpłatne wykonanie ekspertyzy starego urządzenia

Ekspertyza niezbędna do kasacji urządzenia

Okres gwarancyjny

Min 24 miesiace licząc od dnia dostawy

Bezpłatny montaż urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajacego

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania.. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 23.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać elektronicznie na adres: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zakup, dostawa i montaż pralnicowirówki sztywnomocowanej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 18.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2021r o godz. 12.30   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pralnicowirówki sztywnomocowanej  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 15.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik nr 1 Zakup i dostawa pralnicowirówki.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania zakup i dostawa pralnico wirówki sztywnomocowanej

W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania zakup i dostawa pralnico wirówki sztywnomocowanej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKÓW KELNERSKICH NA POTRZEBY

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.14.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKÓW KELNERSKICH NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę wózków kelnerskich na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup/ wykonanie  i nieodpłatna dostawa wózków kelnerskich

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot, o którym mowa w załączniku nr 1,

będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy, kompletny  i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiotu zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące .

5)     Certyfikat dopuszczenia oferowanego przedmiotu do kontaktu z żywnością

Część nr 1: Zakup i dostawa wózków kelnerskich

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Wózki kelnerskie -stoły jezdne wysokiego obciążenia wykonane pod indywidualne zapotrzebowanie

Stół jezdny wysokiego obciążenia-bezpieczny w kontakcie z żywnością

Wymiary:dł 1200x szer. 600x wys.850mm

wykonanie

Blat zagięty z czterech stron w dół na min 40mm, od spodu wzmocniony nierdzewnymi szynami,wytłumiony, dolna półka

Grubość blachy blatu

Min 1,5mm szlif.

Uchwyt do prowadzenia stołu

Z jednej strony, w jednej linii z blatem

Rodzaj materiału / blachy

Stal kwasoodporna 1,4301 szlif AISI 304/304L

Udźwig

Min 150 kg

Koła

Skrętne- 125 fi, 4 sztuki w tym dwa z hamulcem

 Gwarancja

Min 24 miesiące licząc od dnia dostawy, certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania.. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 28.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać elektronicznie na adres: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zakup i dostawa wózków kelnerskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 15.11.2021r. do godziny 13:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2021r o godz. 14.00   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wózków kelnerskich  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 09.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik nr 1 Zakup i dostawa wózków kelnerskich.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POMIAR, DOSTAWĘ I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.15.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA POMIAR, DOSTAWĘ  I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH

NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na pomiar, dostawę i montaż rolet okiennych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru, dostawa i montaż rolet okiennych w 40 szt okien (okna w większości dwuskrzydłowe) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Pomiar możliwy po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu daty oraz godziny pod nr. Telefonu 795005126.

1 szt okna= okno dwuskrzydłowe / okno jednoskrzydłowe.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi

Ilość

kpl

1

Rolety okienne wewnętrzne typu dzień/noc, montowane w kasetach z prowadnicami, wybór koloru i rodzaju tkaniny po przedstawieniu wzornika Oferenta i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. ,  

40 okien

 

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 06.12.2021r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego)

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Pomiar,  dostawa i montaż rolet okiennych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 18.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2021r o godz. 13.00   w Siedzibie Zamawiającego.

 

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.  Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.         Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)         złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)         przedstawi nieprawdziwe informacje;

5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)         oczywiste omyłki pisarskie,

2)         oczywiste omyłki rachunkowe,

3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pomiar,  dostawa i montaż rolet okiennych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4.     odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 09.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ, BIELIZNY I KAPCI

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.13.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ, BIELIZNY I KAPCI

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę ubrań, bielizny i kapci na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Dotyczy części 1:

zakup i dostawa ubrań

Dotyczy części 2:

Zakup i dostawa:  bielizny

Dotyczy części 3

Zakup i dostawa: kapci

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1A, 1B, 1C, , będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadające obowiązującym normom, posiadające stosowne certyfikaty

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 12 miesięcy,

5)     Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1: Zakup i dostawa:  ubrań

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Kpl/ rozmiar

1

Dres damski: gat.I,  bluza zapinana na zamek błyskawiczny, długi rękaw, bez kaptura, spodnie długie na gumce z troczkiem do regulacji, luźne nogawki  zakończone ściągaczem u dołu, bez wzoru, bawełna min 90%,elastan,  kolor czarny, granatowy, szary, brązowy, ewentualny nadruk po zaakceptowaniu wzoru przez Zamawiającego

L-10szt       XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

2

Dres męski: gat. I, bluza zapinana na zamek błyskawiczny, długi rękaw, bez kaptura, spodnie długie na gumce z troczkiem do regulacji, luźne nogawki  zakończone ściągaczem u dołu, bez wzoru, bawełna min 90%, elastan, kolor czarny, granatowy, szary, ewentualny nadruk po zaakceptowaniu wzoru przez Zamawiającego

L-10szt       XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

 

Część nr 2: Zakup i dostawa: bielizny.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./kpl/ rozmiar

1

Podkoszulki damskie- krótki rękaw: gat I, min 95% bawełna, dekolt półokrągły, łódka lub w serek, różna kolorystyka

L-10szt          XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

2

Podkoszulki męskie – krótki rękaw, - gat I, min 95% bawełna, dekolt półokrągły lub w serek, różna kolorystyka

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

3

Podkoszulki damskie – długi rękaw, gat I, min 95% bawełna, dekolt półokrągły, łódka lub w serek, różna kolorystyka

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

4

Podkoszulki męskie długi rękaw, - gat I, min 95% bawełna, dekolt półokrągły lub w serek, różna kolorystyka

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

5

Figi damskie, gat I,  bawełna z elastanem, w pasie na gumkę, różna kolorystyka, wyższe w talii

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

6

Slipy męskie: gat I, bawełna z elastanem, w pasie na gumkę, różna kolorystyka,

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

7

Piżama damska: dwuczęściowa, nierozpinana,  gat I, bawełna 100%, dekolt okrągły, długi rękaw, długie spodnie, różna kolorystyka

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

8

Piżama męska dwuczęściowa, nierozpinana,  gat I, bawełna 100%, dekolt okrągły, długi rękaw, długie spodnie, różna kolorystyka

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

9

Skarpety damskie, skład bawełna min 80%, poliamid, nieuciskowe, jasne pastelowe kolory

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt  

10

Skarpety męskie: skład bawełna min 80%, poliamid, nieuciskowe, kolory czarny, szary, granatowy,

L-10szt         XL-  21 szt  2XL- 12 szt   

 

Część nr 3: Zakup i dostawa: kapcie

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Rozmiar/ Ilość

par

1

Kapcie damskie: Miękkie podbicie,  twardą antypoślizgowa  podeszwa, nieuciskające, różna kolorystyka, wierzch- materiał włókienniczy, podeszwa- anatomiczny kształt, palce krytr, lekkie nie powodujące obciążenia dla nóg, różna kolorystyka

38 –.5 par

39-  13 par

 40-. 12 par

2

Kapcie męskie: Miękkie podbicie, twardą antypoślizgowa  podeszwa, nieuciskające, różna kolorystyka, wierzch- materiał włókienniczy, podeszwa- anatomiczny kształt, palce kryte, lekkie nie powodujące obciążenia dla nóg, różna kolorystyka

41.-17 par

42-  16. par

43- 10 par

44-  13 par

 

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 06.12.2021r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A, 1B, 1C,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym odpowiednim dla danej części zamówienia (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C, do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zakup i dostawa ubrań, bielizny i kapci (załącznik Nr 1 A, 1B, 1C, do zapytania ofertowego).na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 16.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2021r o godz. 12.30   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa ubrań, bielizny i kapci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.     Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.     Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1A,1B, 1C,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, 08.11.2021 r.                      

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zmianie załacznika

Informacja o zmianie załacznika w załaczeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PRALNICOWIRÓWKI SZTYWNOMOCOWANEJ

Oznaczenie sprawy: DPS.DAG.3601.12.2021.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ PRALNICOWIRÓWKI SZTYWNOMOCOWANEJ

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę pralnicowirówki sztywnomocowanej na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.     Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)     Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)     Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

zakup i dostawa pralnicowirówki

-na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

2)     Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot, o którym mowa w załączniku nr 1,

będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy, kompletny  i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

3)     Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiotu zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)     Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące .

5)     Nieodpłatna ekspertyza stanu technicznego starego uszkodzonego urządzenia w miejsce którego zainstalowane zostanie nowe urządzenie.

Część nr 1: Zakup i dostawa pralnicowirówki sztywnomocowanej

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Pralnicowirówka sztywnomocowana o załadunku znamionowym 15-18 kg

Podgrzew

Elektryczny

Sterowanie urządzenia

Mikroprocesorowe

Załadunek

15-18 kg.

Obroty wirowania

Min 450 obr/min

Wykonanie

Stal kwasoodporna

Objętość bębna

Min 160 dm3

Zasilanie

3x380-415V+PEN/ 50Hz

Szerokość pralnicowirówki

Od strony czołowej maksymalnie 880mm

Dostawa

Do siedziby zamawiającego

Transport

Na koszt Wykonawcy

Bezpłatne wykonanie ekspertyzy starego urządzenia

Ekspertyza niezbędna do kasacji urządzenia

Okres gwarancyjny

Min 24 miesiace licząc od dnia dostawy

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania.. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 23.12.2021r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1,) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.     Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.     Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1  do zapytania ofertowego).

2.     Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zakup i dostawa pralnicowirówki sztywnomocowanej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 15.11.2021r. do godziny 12:00,

3.     Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.     Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2021r o godz. 12.30   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

12. Postanowienia ogólne

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.       Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.       Zamawiający zastrzega sobie  również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)       złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)       nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.     dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pralnicowirówki sztywnomocowanej  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.     pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.     dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;