ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > Zamówienia PublicznePlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 1

W załączeniu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 1


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Konserwacja dźwigów.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert. Konserwacja dźwigów.

W załączniku informacja z otwarcia ofert konserwacji dźwigów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

  DPS.DOT.3601.21.2023.MG

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.      Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych  procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

2. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r z późn. zm. r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

5)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigu osobowego i dźwigów towarowych wymienionych w załączniku nr 3, które zainstalowane są w budynku Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:

 

a)    Pakiet nr 1

Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie elektrycznym wg załącznika nr 1a

 

b)    Pakiet nr 2

            Konserwacja dźwigów towarowych wg załącznika nr 1b

Zakres przeglądów konserwacyjnych oraz materiałów konserwacyjnych (dotyczy wszystkich pakietów) wg załącznika nr 3

 

4.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie od 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A,1B) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1A, 1B do zapytania ofertowego)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) lub osobiście  z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 30.11.2023 r. do godziny 11:00,

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2023 r. o godz. 11.30 w Siedzibie Zamawiającego.

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

 

 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

 

12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

13. Załączniki

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A, 1B,

    3) istotne postanowienia umowy załącznik/zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik  nr 2,

    4) klauzula RODO załącznik nr 3

14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.

 

           

 

Giżycko, 20.11.2023 r.                                  

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

                                                                                                                            I.            FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         zapytaniem ofertowym,

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy/ zakresem przeglądów konserwacyjnych ,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisany, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

 

Oświadczamy, że:

·         zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

·         ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

·         zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

·         oferujemy niezmienną cenę za wykonanie i usług określonych w niniejszym pakiecie

·         osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

·         jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

·         szczegółowa kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia jest określona w załączniku 1A, 1B stanowiącym integralna część niniejszej oferty.

·         Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego

 • Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A,1B,

         3. istotne postanowienia umowy załącznik/ zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik nr 2,

         4. klauzula RODO załącznik nr. 3

 

   Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

 

 

......................................................................

                                                                                                          (podpis i pieczęć)  Data:...........................................................

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 1a, pakiet nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1)      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2)      Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3)      oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 1a, pakiet nr 1

 

 

1a. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)  Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

5) W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

2) istotne postanowienia umowy/ zakres przeglądów konserwacyjnych

3) Przedmiot zamówień

5) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1b, pakiet nr 2

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 2

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1) Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2) Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3) Oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1b, pakiet nr 2

 

 

1b. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

2

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)      Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

5)      W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

2) Istotne postanowienia umowy/zakres przeglądów konserwacyjnych

3) Przedmiot zamówień

4) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

 

 

Wykaz i opis techniczny dźwigów będących przedmiotem konserwacji ( przedmiot zamówienia)

 

 

Lp.

Jednostka

Adres

Nazwa Urządzenia

Wytwórca

Rok produkcji

Nr fabryczny

Typ

Udźwig w kg

Ilość przystanków

1.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig osobowy elektryczny

OTIS Gien

2004

D8 NE 3872

OTIS GeN2GS13823 D

1000

6

2.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24216

0

100

2

3.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24215

0

100

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

Istotne postanowienia umowy oraz obowiązki Wykonawcy.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia  po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.      administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.      inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.      dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4.      odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.      pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.      dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.      Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

Załącznik: ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAPYTANIE OFERTOWE KONSERWACJA DŹWIGÓW - 11.2023 r..doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa warzyw i owoców

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa pieczywa

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa jaj

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa mrożonek i ryb

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 2

W załączeniu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dostawa mrożonek i ryb.

Informacja z otwarcia ofert dostawa mrożonek i ryb.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dostawa owoców i warzyw.

Informacja z otwarcia ofert dostawa owoców i warzyw.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dostawa jaj

Informacja z otwarcia ofert dostawa jaj


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dostawa pieczywa

Informacja z otwarcia ofert dostawa pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa artykułów pielęgnacyjnych.

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy artykułów pielęgnacyjnych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów pielęgnacyjnych

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów pielęgnacyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Znak sprawy DPS.DOT.3601.18.2023.MG


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 


 1. Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73; 

NIP 845-10-43-369,


2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

3. Postanowienia Ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  

 2. Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:.

 1. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 1. Oferowane przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

 4. Asortyment produktów objętych zamówieniem, i ich ilość zawiera załącznik nr 1A (formularz ofertowy do niniejszego zapytania). 

 5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie, email lub faksem zamówieniami przez odbiorcę. 

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć: 

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

10. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.


5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.


6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

Termin wykonania zamówienia:

- Warzywa i owoce będą dostarczane od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. , ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, emailem lub faksem. 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia. 

 2. Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT. 

8. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru : 

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego) 

 2. Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 06.11.2023 r. do godziny 11:00, 

 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność. 

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione. 

 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2023 r. o godz. 11.30 w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 


11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142


12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

13. Załączniki 

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

    3) projekt umowy załącznik nr 2,    


14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

15. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
  w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

 3. dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 4. odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

 5. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 6. dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

 1. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.


Giżycko, 25.10.2023 r.

                Zatwierdził:


 Dyrektor – Lucyna Pietranis
Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

  

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

  

 

 1. FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w GiżyckuZamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku 

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

 • zapytaniem ofertowym,

 • opisem przedmiotu zamówienia,

 • projektem umowy,

 • innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,


niżej podpisany, reprezentujący:


Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................


Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................


Telefon:  ......................................................................................................................


Faks:  ..........................................................................................................................


NIP:  ...........................................................................................................................


REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

 • zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia przez czas trwania umowy.

 • zapoznaliśmy się z projektem umowy, i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

 • ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

 • zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

 • osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

 • szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest określona w załączniku 1A stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

 • Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 • .Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1,

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

         3. projekt umowy załącznik nr 2.Załącznik nr 1A

Szczegółowa kalkulacja cenowa


 

Dostawa warzyw i owoców

 

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT %

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Stawka VAT %

Wartość brutto

1.

banany

kg

350

      

2.

buraki czerwone

kg

500

      

3.

cebula

kg

500

      

4.

cebula czerwona

kg

25

      

5.

cytryna

kg

250

      

6.

cukinia

kg

50

      

7.

czarna rzepa

kg

30

      

8.

czosnek świeży

szt.

125

      

9.

gruszka 

kg

33

      

10.

jabłka

kg

1250

      

11.

kapusta biała

kg

300

      

12.

kapusta czerwona

kg

60

      

13.

kapusta kiszona

kg

300

      

14.

kapusta pekińska

kg

  135

      

15.

koper

kg

26

      

16.

marchew

kg

350

      

17.

ogórek długi szklarniowy

kg

175

      

18.

ogórek kiszony

kg

  180

      

19.

papryka czerwona świeża

kg

35

      

20.

pieczarka

kg

125

      

21.

pietruszka- korzeń

kg

25

      

22.

pietruszka-nać

kg

23

      

23.

pomidor

kg

750

      

24.

por

kg

50

      

25.

rzodkiewka

pęczek

150

      

26.

rzodkiew biała

kg

30

      

27.

sałata zielona masłowa

szt.

200

      

28.

Sałata lodowa

szt.

125

      

29.

seler

kg

30

      

30.

seler naciowy

szt.

28

      

31.

szczypior

pęczek

450

      

32.

ziemniaki :  Irga , Irys

kg

8000

      

33.

Botwinka młode liście buraczków

szt.

150

      

34.

Ogórek gruntowy

kg

125

      

35.

Rabarbar

kg

30

      

36.

Truskawki świeże

kg

45

      

Razem:

   

 

Cena słownie netto słownie …………………………..…………………………………………………….zł 

Podatek VAT ………………………………………………………………………………………………….zł 

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. ………………….zł 


 1. Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 2. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

.........................................                                                             ............................., dnia ....................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                 (Miejscowość)


 
Załącznik: Załącznik nr 2 (załącznik nr 2 _ projektowane postanowienia umowy 10.2023 r..docx)
Załącznik: Zapytanie ofertowe (ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 10.2023 r..doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MROŻONEK I RYB

Znak sprawy DPS.DOT.3601.17.2023.MG


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ MROŻONEK I RYB


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę mrożonek i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 


 1. Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73; 

NIP 845-10-43-369,


2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

3. Postanowienia Ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  

 2. Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:.

 1. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 1. Oferowane przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

 4. Asortyment produktów objętych zamówieniem, i ich ilość zawiera załącznik nr 1A (formularz ofertowy do niniejszego zapytania). 

 5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie, email lub faksem zamówieniami przez odbiorcę. 

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć: 

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

10. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.


5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.


6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

Termin wykonania zamówienia:

- Mrożonki i ryby będą dostarczane od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r., ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, emailem lub faksem. 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia. 

 2. Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT. 

8. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru : 

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego) 

 2. Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa mrożonek i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 06.11.2023 r. do godziny 11:00, 

 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność. 

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione. 

 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2023 r. o godz. 11.30 w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 


11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142


12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

13. Załączniki 

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1;

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A;

    3) projekt umowy załącznik nr 2.   


14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

15. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
  w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

 3. dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa mrożonek i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 4. odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

 5. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 6. dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

 1. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.


Giżycko, 25.10.2023 r.

                Zatwierdził:


 Dyrektor – Lucyna Pietranis
Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

  

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

  

 

 1. FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa mrożonek i ryb do Domu Pomocy Społecznej w GiżyckuZamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku 

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

 • zapytaniem ofertowym,

 • opisem przedmiotu zamówienia,

 • projektem umowy,

 • innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,


niżej podpisany, reprezentujący:


Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................


Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................


Telefon:  ......................................................................................................................


Faks:  ..........................................................................................................................


NIP:  ...........................................................................................................................


REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

 • zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia przez czas trwania umowy.

 • zapoznaliśmy się z projektem umowy, i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

 • ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

 • zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

 • osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

 • szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest określona w załączniku 1A stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

 • Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 • Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1;

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A;

         3. projekt umowy załącznik nr 2.
Załącznik nr 1A

Szczegółowa kalkulacja cenowa


 

Dostawa mrożonek i ryb

 

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT %

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Stawka VAT %

Wartość brutto

1.

Brokuł mrożony (op. min. 2,50 kg)

szt

60

      

2.

Brukselka mrożona (op. min. 2,50 kg)

szt

8

      

3.

Fasolka szparagowa mrożona zielona cięta (op. min. 2,50 kg)

szt.

    10

      

4.

Fasolka szparagowa żółta cięta (op. min. 2,50 kg).

szt

7

      

5.

Filet śledziowy solony bez skóry

kg

105

      

6.

Groszek mrożony (op. min. 2,50 kg).

szt

8

      

7.

Kalafior mrożony (op. min. 2,50 kg)

szt.

60

      

8.

Koreczki śledziowe po giżycku (min. 

200g); opakowanie  plastikowe.

szt

220

      

9.

Makrela wędzona świeża.

kg

144

      

10.

Marchew mrożona kostka (op. min. 2,50 kg)

szt

50

      

11.

Mieszanka kompotowa  (op. min. 2,50 kg).

Skład: 100 % owoce: m.in. śliwka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawka, wiśnia.

szt

80

      

12.

Mieszanka warzywna  7-składnikowa (op. min.  2,50 kg)

szt

90

      

13.

Papryka mrożona mix krojona (op. min. 2,50 kg)

szt

8

      

14.

Szpinak mrożony, liście  (op. min. 2,50 kg)

szt

30

      

15.

Śledziowe płaty marynowane;

Składniki: płaty śledziowe marynowane (95%), warzywa marynowane (marchew, cebula); zalewa: woda, sól, kwas octowy, dopuszczone substancje konserwujące, substancje słodzące; Metoda produkcji: złowione w morzu, 

Opakowanie: wiaderko min.  4 kg

szt

10

      

16.

Śliwka mrożona (op. min. 2,50 kg)

szt

    4

      

17.

Tilapia-filet mrożona

kg

325

      

18.

Truskawka mrożona (op. min.  2,50 kg)

szt

30

      

19.

Uszka z kapustą i grzybami (op. min. 2,50 kg)

szt

6

      

20.

Wiśnia mrożona (op. min. 2,50 kg)

szt

6

      

21.

Włoszczyzna krojona w słupki 4 składnikowa (marchew, pietruszka, seler, por) op. min. 2,5 kg.

szt

300

      

Razem:

   

 

Cena słownie netto słownie …………………………..…………………………………………………….zł 

Podatek VAT ………………………………………………………………………………………………….zł 

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. ………………….zł 


 1. Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 2. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

.........................................                                                             ............................., dnia ....................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                 (Miejscowość)


 
Załącznik: Załącznik nr 2 (załącznik nr 2 _ projektowane postanowienia umowy 10.2023 r..docx)
Załącznik: Zapytanie ofertowe (ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MROŻONEK I RYB 10.2023 r..doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Oznaczenie sprawy: DPS.DOT.3601.14.2023.MG


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę środków pielęgnacyjnych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 

 1. Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73; 

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dotyczy części 1:

Zakup i dostawa myjek niepodfoliowanych

Dotyczy części 2: 

Zakup i dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych oraz materiałów ochronno-opatrunkowych

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.


 1. Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1A, 1B będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy. 

 2. Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

 1. Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy nie może być krótszy niż 24 miesiące, 

 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 


Część nr 1: Zakup i dostawa: Myjka niepodfoliowana. 

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Myjka niepodfoliowana : jednorazowa rękawica do mycia i higieny skóry z użyciem wody. Skład: miękka tkanina moloton składająca się z 100 % z nowych włókien. Rozmiar min 22cm/16cm. Minimum 50 szt w opakowaniu. 


1080 opak.Część nr 2: Zakup i dostawa: Rękawice jednorazowe nitrylowe, materiały ochronno-opatrunkowe

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt. w opakowaniu. Rozmiar: S. 

S - 360 opak.

2

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt. w opakowaniu. Rozmiar: M.

M - 360 opak.

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowe, niejałowe, (kauczuk nitrylowy) teksturowane na palcach, kolor niebieski, pasujące na obie dłonie, bezpieczne do kontaktu z żywnością. 100 szt. w opakowaniu. Rozmiar: L.

L - 360 opak.

4

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 1m2

1350 szt.

5

Gaza jałowa- gaza opatrunkowa kopertowa- wymiary; 0,5m2

1800 szt.

6

Kompresy gazowe, jałowe  17N/8W- wymiary: 5 cm/ 5 cm, 3 szt. w opakowaniu

1080 opakowań

7

Kompresy gazowe, jałowe 17N/8W- wymiary:7cm/ 7 cm, 3 szt. w opakowaniu

      810 opakowań

8

Kompresy gazowe, jałowe, 17N/8W- wymiary:10 cm/ 10 cm, 3 szt. w opakowaniu

810 opakowań

9

Eloplaster – taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym,15 cm x 10 m

46 szt.

10

Eloplaster – taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym,10 cm x 10 m

40 szt.

      11

Eloplaster – taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym,20 cm x 10 m

40 szt. 5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.


6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 29.11.2023 r. 


7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia. 

 2. Wykonawca określi łączną cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A, 1B ) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT. 

8. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru : 

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym odpowiednim dla danej części zamówienia (załącznik Nr 1 A, 1B do zapytania ofertowego).

 2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność), osobiście lub kierując na email: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl z dopiskiem: Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych (załącznik Nr 1 A, 1B do zapytania ofertowego) na potrzeby Domu Pomoc Społecznej w Giżycku  do dnia 03.11.2023 r. do godziny 11:00. 

 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność. 

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione. 

 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2023 r o godz. 11.30  w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 663090142

12. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

 2. Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

 2. przedstawi nieprawdziwe informacje; 

 3. nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora.

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

 3. dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

 4. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 5. dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 6. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

 1. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.


14. Załączniki 

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1A,1B; 

         2) projekt umowy załącznik nr 2.


Giżycko, dn. 25.10.2023 r.

                Zatwierdził:


 Dyrektor – Lucyna Pietranis


Załącznik: Zapytanie ofertowe (ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów pielęgnacyjnych - 10.2023 r.doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 B (załącznik 1B rękawice jednorazowe nitrylowe, materiały ochronno-opatrukowe - 10.2023 r.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ JAJ

Znak sprawy DPS.DOT.3601.16.2023.MG


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ JAJ


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 


 1. Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73; 

NIP 845-10-43-369,


2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

3. Postanowienia Ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 

 2. Jaja kl. „L”, 2PL – chów ściółkowy, świeże, waga 1 szt. jaja 0,63-0,73 g., kraj pochodzenia – Polska.  

 3. Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:.

 1. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 1. Oferowane przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

 4. Asortyment produktów objętych zamówieniem, i ich ilość zawiera załącznik nr 1A (formularz ofertowy do niniejszego zapytania). 

 5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie, email lub faksem zamówieniami przez odbiorcę. 

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć: 

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

10. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.


5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.


6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

Termin wykonania zamówienia:

- Jaja będą dostarczane od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r., ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, emailem lub faksem. 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia. 

 2. Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT. 

8. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru : 

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego) 

 2. Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 06.11.2023 r. do godziny 11:00, 

 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność. 

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione. 

 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2023 r. o godz. 11.30 w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 


11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

13. Załączniki 

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1;

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ;

    3) projekt umowy załącznik nr 2.    


14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

15. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
  w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

 3. dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 4. odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

 5. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 6. dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

 1. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.


Giżycko, 25.10.2023 r.

                Zatwierdził:


 Dyrektor – Lucyna Pietranis
Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

  

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

  

 

 1. FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa jaj do Domu Pomocy Społecznej w GiżyckuZamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku 

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

 • zapytaniem ofertowym,

 • opisem przedmiotu zamówienia,

 • projektem umowy,

 • innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,


niżej podpisany, reprezentujący:


Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................


Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................


Telefon:  ......................................................................................................................


Faks:  ..........................................................................................................................


NIP:  ...........................................................................................................................


REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

 • zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia przez czas trwania umowy.

 • zapoznaliśmy się z projektem umowy, i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

 • ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

 • zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

 • osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

 • szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest określona w załączniku 1A stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

 • Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 • .Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1;

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A;

         3. projekt umowy załącznik nr 2.
Załącznik nr 1A

Szczegółowa kalkulacja cenowa


 

Dostawa jaj

 

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT %

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Stawka VAT %

Wartość brutto

1.

JAJA kl. „L”, 2PL- chów ściółkowy, świeże, waga 1 szt. jaja 0,63-0,73 g., kraj pochodzenia - Polska

szt

11500

      

Razem:

   Cena słownie netto słownie …………………………..…………………………………………………….zł 

Podatek VAT ………………………………………………………………………………………………….zł 

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. ………………….zł  1. Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 2. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

.........................................                                                             ............................., dnia ....................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                 (Miejscowość)


 

Załącznik: Załącznik nr 2 (załącznik nr 2 _ projektowane postanowienia umowy 10.2023 r.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PIECZYWA

Znak sprawy DPS.DOT.3601.15.2023.MG

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ PIECZYWA 


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 


 1. Zamawiający:

Powiat Giżycki- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73; 

NIP 845-10-43-369,


2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 z późn. zm r. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

2. Postanowienia Ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 2. Dostawy będą realizowane cyklicznie, od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pieczywa świeżego dostawy dokonywane będą codziennie w tym w soboty i niedziele z wyjątkiem świąt będących dniami wolnymi od pracy, dostawa winna nastąpić najpóźniej do godziny 7:00.

 2. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Odbiorcę.

 4. Asortyment produktów objętych zamówieniem, i ich ilość zawiera załącznik nr 1a (formularz ofertowy do niniejszego zapytania). 

 5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt zgodnie ze składanymi telefonicznie, email lub faksem zamówieniami przez odbiorcę. 

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1a, w ramach ogólnej  wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć: 

- dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).

       - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.


4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.


5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko 

Termin wykonania zamówienia:

- Pieczywo  będzie dostarczane od dnia 02.01.2024 r do dnia 30.06.2024 r , z zastrzeżeniem iż dostawy pieczywa świeżego dokonywane będą codziennie do godz. 7.00 w tym  w soboty i niedziele, z wyjątkiem  świąt będących dniami wolnymi od pracy w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany ilości zamawianych produktów będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie, email lub faksem. 

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia. 

 2. Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT. 

7. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru : 

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

8. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A  do zapytania ofertowego) 

 2. Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 06.11.2023 r. do godziny 11:00, 

 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność. 

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione. 

 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2023 r. o godz. 11.30 w Siedzibie Zamawiającego.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. 


10. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

11. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

12. Załączniki 

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

    3) projekt umowy załącznik nr 2,    


13. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.


14. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
  w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

 3. dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 4. odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

 5. pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 6. dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

 1. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.


Giżycko, 25.10.2023 r.


             Zatwierdził:


 Dyrektor – Lucyna PietranisZałącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

  

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

  

 

 1. FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w GiżyckuZamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku 

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

 • zapytaniem ofertowym,

 • opisem przedmiotu zamówienia,

 • projektem umowy,

 • innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,


niżej podpisany, reprezentujący:


Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................


Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................


Telefon:  ......................................................................................................................


Faks:  ..........................................................................................................................


NIP:  ...........................................................................................................................


REGON:  ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

 • zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

 • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

 • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia przez czas trwania umowy.

 • zapoznaliśmy się z projektem umowy i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy zgodnie z projektem,

 • ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

 • zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

 • osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

 • szczegółowa kalkulacja cenowa  przedmiotu  zamówienia jest  określona  w załączniku 1a  stanowiącym  integralną część niniejszej  oferty.

 • Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego 

 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 • Załącznikami do niniejszej oferty są:

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1,

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A ,

         3. projekt umowy załącznik nr 2.

      

Załącznik nr 1a

Szczegółowa kalkulacja cenowa

Dostawa pieczywa 

 

L.p.

Nazwa produktu

j.m.

ilość

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1.

Bułka graham (50g)

szt.

1620

      

2.

Bułka tarta (500g); Skład: mąka pszenna, woda, drożdże, sól.

szt.

60

      

3.

Bułka zwykła (50g); 

Skład: mąka pszenna, woda, sól, cukier , drożdże, margaryna.

szt.

15000

      

4.

Chleb pszenno-żytni ; mieszany pytlowy krojony (500g);

Skład: mąka pszenna typ 850, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól

szt.

7000

      

5.

Chleb razowy, żytni  z ziarnami (500g);

Skład: mąka pszenna, mąka żytnia, woda, słonecznik, inne ziarna, drożdże, sól.

szt.

1870

      

6.

Chleb tostowy pszenny krojony; 500g.

Skład: mąka pszenna 550, woda, cukier, drożdże, sól jodowana, margaryna.

szt.

3650

      

7.

Drożdże piekarskie świeże 1 kg.

szt.

8

      

8.

Drożdżówka słodka z nadzieniem 100g;

Nadzienia:  twarogowe, jagodowe, makowe.

Skład: mąka pszenna 550, cukier, drożdże, margaryna, woda, mleko w proszku, jaja, do dekoracji lukier.

szt.

750

      

9.

Pączki z dżemem (100g);

Skład: mąka pszenna 550, cukier, mleko w proszku, jaja, margaryna, olej roślinny, sól, drożdże, esencja.

szt.

393

      

10.

Rogal maślany 100g;

Skład: mąka pszenna 550, woda, cukier, margaryna, jaja, mleko w proszku.

szt.

3144

      

11.

Placek drożdżowy 300g; Skład: mąka pszenna, drożdże, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, sól), cukier, sól, woda, mleko w proszku.

szt.

270

      

                                                                                  RAZEM:

   

                                           

 


Cena netto słownie …………………………..………………………………….zł 

Podatek VAT …………………………………………………………………………….zł 

Cena brutto słownie …………………………………………………………………….. zł  1. Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie od 02.01.2024 r- 30.06.2024 r.

 2. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego


.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................                                                             ............................., dnia ....................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                 (Miejscowość)
Załącznik: Załącznik nr 2 (załącznik nr 2 _ projektowane postanowienia umowy 10.2023 r.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedaży nieczynnej winndy.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedaży nieczynnej winndy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert sprzedaży nieczynnej winndy

W załączeniu informacja z otwarcia ofert sprzedaży nieczynnej widnym


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacje z otwarcia ofert - Wykonanie projektu przebudowy instalacji wodociągowej hydrantowej.

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ HYDRANTOWEJ

 

Oznaczenie sprawy: DPS.DOT.3601.13.2023.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                        NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ HYDRANTOWEJ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ DOTYCZĄCĄ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W BUDYNKU

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU