ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Oznaczenie sprawy: DPS.DOT.3601.16.2022.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH

NA POTRZEBY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę środków pielęgnacyjnych na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

1.      Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.  

3. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5)      Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub dowolnie wybraną część.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa myjek niepodfoliowanych

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

2)    Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty, o których mowa w załączniku nr 1 będą fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompletne  i przydatne do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywane, wolne od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące artykułów stanowiących przedmiot dostawy.

3)    Złożona oferta powinna zawierać informację opisującą oferowany przedmiot zamówienia np. zawierać karty katalogowe producenta.

Zaleca się załączyć opis dokładnych parametrów  oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku do formularza ofertowego lub np. dostarczyć karty katalogowe producenta.

4)    Okres gwarancji  dostarczonych przedmiotów w ramach danej dostawy  nie może być krótszy niż 24 miesiące,

 

   Zakup i dostawa: Myjka niepodfoliowana.

Lp.

Nazwa towaru / materiału / usługi/podstawowe dane techniczne

Ilość

Szt./opak

1

Myjka niepodfoliowana : jednorazowa rękawica do mycia i higieny skóry z użyciem wody. Skład: miękka tkanina moloton składająca się z 100 % z nowych włókien. Rozmiar min 22cm/16cm. Minimum 50 szt. w opakowaniu.

 

500 opak.

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania za daną część zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie: do 09.12.2022 r.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę za daną część zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym zamówienia (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność), osobiście lub kierując na email: zaopatrzenie@dps-gizycko.pl z dopiskiem: Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych – myjka niepodfoliowana na potrzeby Domu Pomoc Społecznej w Giżycku  do dnia 02.12.2022 r. do godziny 12:00.

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2022 r o godz. 12.30   w Siedzibie Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 663090142

12. Postanowienia ogólne

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.      Zapytanie ofertowe  może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:

1)     złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)     przedstawi nieprawdziwe informacje;

3)     nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany przedmiotu zamówienia;

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:

1)     oczywiste omyłki pisarskie,

2)     oczywiste omyłki rachunkowe,

3)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora.

2.    inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.    dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,   w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

4.    pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5.    dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7.    Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.    Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.    Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

14. Załączniki

            1) formularz ofertowy załącznik  nr 1,

            2) projekt umowy załącznik nr 2,

           

 

Giżycko, dn. 25.11.2022 r.                

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

Załącznik: ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów pielęgnacyjnych - 11.2022 r..doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 (załącznik 1 myjki niepodfoliowane -11.2022 r..docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 2 Projekt umowy - 11.2022 r..docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry