ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

  DPS.DOT.3601.15.2022.MG

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

1.      Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 130 000 zł netto wobec czego, na podstawie art 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych  procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

2. Postanowienia Ogólne:

1)      Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r z późn. zm. r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3)      Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.

5)      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych wymienionych w załączniku nr 3, które zainstalowane są w budynku Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety:

a)    Pakiet nr 1

Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie hudraulicznym wg załącznika nr 1a

b)    Pakiet nr 2

Konserwacja urządzenia dźwigowego o napędzie elektrycznym wg załącznika nr 1b

c)    Pakiet nr 3

            Konserwacja dźwigów towarowych wg załącznika nr 1c

Zakres przeglądów konserwacyjnych oraz materiałów konserwacyjnych (dotyczy wszystkich pakietów) wg załącznika nr 3

 

4.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego. (Dz. U. z 2003r., nr 193 poz. 1890),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii.

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w terminie od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

8. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

9. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1A, 1B, 1C  do zapytania ofertowego)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na konserwację dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 30.11.2022 r. do godziny 12:00,

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2022 r. o godz. 12.30 w Siedzibie Zamawiającego.

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

 

 

11. Osoby wyznaczone do kontaktów

Mariusz Gołubowski tel. 87 4282573/ 663090142

 

12. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

13. Załączniki

    1) formularz ofertowy załącznik  nr 1

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr 1A, 1B,1C ,

    3) istotne postanowienia umowy załącznik/zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik  nr 2,

    4) klauzula RODO załącznik nr 3

14. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.

 

           

 

Giżycko, 23.11.2022 r.                                  

                Zatwierdził:

 

 Dyrektor – Lucyna Pietranis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

strona

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

                                                                                                                            I.            FORMULARZ OFERTOWY

 Zapytanie ofertowe dla zadania:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         zapytaniem ofertowym,

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy/ zakresem przeglądów konserwacyjnych ,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisany, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

 

Oświadczamy, że:

·         zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

  • Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
  • Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
  • oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

·         ww. przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

·         zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

·         oferujemy niezmienną cenę za wykonanie i usług określonych w niniejszym pakiecie

·         osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

·         jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert, podany w zapytaniu  ofertowym,

·         szczegółowa kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia jest określona w załączniku 1A, 1B, 1C stanowiącym integralna część niniejszej oferty.

·         Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego

  • Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

         1. formularz ofertowy załącznik  nr 1

         2. szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A,1B, 1C ,

         3. istotne postanowienia umowy załącznik/ zakres przeglądów konserwacyjnych załącznik nr 2,

         4. klauzula RODO załącznik nr. 3

 

   Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

 

 

......................................................................

                                                                                                          (podpis i pieczęć)  Data:...........................................................

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1a

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1)      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2)      Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3)      oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a , pakiet nr I

 

1a. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)            Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

5)      W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

 

 

 

  

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) Istotne postanowienia umowy

3) Przedmiot zamówień

4) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1b, pakiet nr II

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 2

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1)      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2)      Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3)      oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 1b, pakiet nr II

 

 

1b. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)  Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

5) W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) istotne postanowienia umowy/ zakres przeglądów konserwacyjnych

3) Przedmiot zamówień

5) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1c, pakiet nr 3

 

FORMULARZ OFERTOWY

NA  KONSERWACJIĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIŻYCKU

 

PAKIET NR 3

 

Zamawiający: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Nawiązując do zapytania ofertowego, a także po zapoznaniu się z:

·         opisem przedmiotu zamówienia,

·         istotnymi postanowieniami umowy,

·         innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Nazwa Wykonawcy;  ....................................................................................................

 

Adres Wykonawcy:  ......................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................

 

Faks:  ..........................................................................................................................

 

NIP:  ...........................................................................................................................

 

REGON:  ......................................................................................................................

 

oświadczamy, że:

 

1) Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2) Otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, przyjmujemy je bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3) Oferujemy niezmienną cenę za wykonanie dostaw i usług określonych w niniejszym pakiecie przez czas trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1c, pakiet nr 3

 

 

1c. Oferujemy wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za miesięczną cenę:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lp.

Miejsce instalacji dźwigu

 

Rodzaj dźwigu

Ilość przeglądów do wykonania dla poszczególnych dźwigów

Cena jednostkowa netto konserwacji poszczególnego dźwigu

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto konserwacji poszczególnego dźwigu

Cena łączna (kol.4 x

 kol. 7)

1

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

2

Dom Pomocy Społecznej

Dźwig towarowy

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

BRUTTO

 

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………….. zł

 

4)      Zobowiązujemy do realizacji zamówienia w terminie do 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

5)      W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

 

Wykaz załączników:

 

1) Formularz Ofertowy

1a) Pakiet nr 1

1b) Pakiet nr 2

1c) Pakiet nr 3

2) Istotne postanowienia umowy

3) Przedmiot zamówień

4) klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

 

 

Wykaz i opis techniczny dźwigów będących przedmiotem konserwacji ( przedmiot zamówienia)

 

 

Lp.

Jednostka

Adres

Nazwa Urządzenia

Wytwórca

Rok produkcji

Nr fabryczny

Typ

Udźwig w kg

Ilość przystanków

1.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig osobowy hydrauliczny

Translift Warszawa

2009

H-0294

Hydrauliczny z napędem pośrednim

1200

5

2.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig osobowy elektryczny

OTIS Gien

2004

D8 NE 3872

OTIS GeN2GS13823 D

1000

6

3.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24216

0

100

2

4.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Dźwig towarowy

ZUD Warszawa

1974

24215

0

100

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

Istotne postanowienia umowy oraz obowiązki Wykonawcy.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony

 zgodnie z:

–dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)

–instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)

–przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

–Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego. (Dz. U. z 2003r., nr 193 poz. 1890),

2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym

zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia  po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,

5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i uczestnictwo w tych badaniach,

6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w

pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia

do remontu,

7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,

8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,

9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce

wystąpienia awarii

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.      administratorem danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko reprezentowany przez Dyrektora

2.      inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, jest Anna Czapska, kontakt: adres e-mail: kontakt@anrodo.pl, telefon: 502835539 *;

3.      dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja dźwigów w  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4.      odbiorcami danych osobowych wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.

5.      pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i dotyczących archiwizacji. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

6.      dane osobowe wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8.      Osobom, których dane są przetwarzane w związku z ww. zapytaniem ofertowym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.      Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                             ............................., dnia .............

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (Miejscowość

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry