ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatKlauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Warszawska31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, email: gizycko@dps.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@anrodo.pl , lub email: gizycko@dps.pl

3. W Domu Pomocy Społecznej w Giżycku funkcjonuje monitoring wizyjny stosowany w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników oraz ochrony mienia;

4. Monitoring obejmuje: wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej, hol na parterze przy wejściu głównym , parking na tyłach budynku, ciągi komunikacyjne – korytarze, obszar wokół Domu Pomocy Społecznej (parkingi, chodnik);

5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);

4. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;

5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora;

6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


strzałka do góry