ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatKlauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Dom Pomocy Społecznej
  w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, e-mail: gizycko@dps.pl reprezentowany przez Dyrektora.

 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Annę Czapską. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu e-mail: kontakt@anrodo.pl lub gizycko@dps.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji pobytu w DPS, zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz realizacji zadań wynikających
  z przepisów prawa: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach oraz z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 4. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: www.dps-gizycko.pl w celu promocji działań
  i osiągnięć mieszkańców.

 5. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.

 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 10. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: gizycko@dps.pl

 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej
  w Giżycku i wynika z przepisów prawa.

 14. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.


strzałka do góry