ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > KomunikatZakres Działania

1. Stołówka Środowiskowa swoją działalność prowadzi w placówkach mieszczących się przy ulicach: - Szymanowskiego 5a (32) 298-93-87 - Pl. Kościuszki 5 (32)266-40-30 2. Do zadań Stołówki Środowiskowej należą m.in.: 1) przygotowanie posiłków, 2) organizacja wyżywienia na wypadek klęski żywiołowej dla osób nią dotkniętych, 3) przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających ze świetlic, 4) przygotowanie posiłków na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 5) wydawanie oraz prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków. 3. Prawo do korzystania ze Stołówki Środowiskowej przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. 4. Kierownik Stołówki Środowiskowej zastępuje Dyrektora Centrum pod jego nieobecność na podstawie powierzenia mu zastępstwa lub pod nieobecność Zastępcy Dyrektora Centrum. Odpowiada za całokształt zagadnień wynikających z przepisów, w oparciu o które działa Stołówka, a w szczególności za: 1) tworzenie warunków do realizacji przez stołówkę zadań statutowych, ustalenie zakresu czynności pracowników zatrudnionych w placówce, organizację ich pracy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, 2) stałą dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem, 3) nadzór nad prawidłową realizacją zadań.