ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Środowiskowy Dom SamopomocyZakres Działania

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 2 tel.: 505-166-421, posiada 35 miejsc dziennego pobytu i 3 miejsca całodobowe okresowego pobytu. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi poprzez: 1) pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w ich readaptacji i rehabilitacji, 2) zapobieganie degradacji psychofizycznej, 3) integrację z otoczeniem, 4) aktywizację społeczno – zawodową, 5) tworzenie wsparcia środowiskowego i samopomocy, 6) kształtowanie świadomości społeczeństwa w rozumieniu problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczaniu społecznemu, 7) wdrażanie programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego w systemie dziennego pobytu uczestników i w formie terapii zajęciowej, 8) realizację programu rehabilitacyjno – rekreacyjnego oraz pełnego programu readaptacyjnego w ramach hostelu, 9) prowadzenie zajęć świetlicowych, psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, 10) poradnictwo dla uczestników i ich rodzin. 3. Prawo do pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. 4. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie określa Ustawa o pomocy społecznej. 5. Środowiskowy Dom Samopomocy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.