ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Status PrawnyStatus Prawny

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego 5a, jest jednostką budżetową i działa jako samodzielna jednostka organizacyjna miasta Sosnowca, powołana Uchwałą Rady Miejskiej nr 301/XV/99 w dniu 25 listopada 1999 roku. Od dnia 01.07.2010 wchodzi w życie Uchwała Nr 779/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: połączenia Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2, Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych i Stołówki Środowiskowej w Sosnowcu z Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Centrum prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1. uchwały Nr 301/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia z późniejszymi zmianami, 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), 5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 6. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami), 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493), 9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 11. przepisów prawa miejscowego, 12. Statutu Centrum. Centrum działa na terenie Miasta Sosnowca. Siedzibą Centrum jest nieruchomość położona w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego 5a oddana w zarząd Centrum.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf