ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Przedmiot Działalności i KompetencjePrzedmiot Działalności i Kompetencje

Centrum jest jednostką o zasięgu lokalnym powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Podstawowym celem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej podejmowanych jako zintegrowany system działań profilaktycznych, usamodzielniających, rehabilitacyjnych, adaptacyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych zmierzających do optymalnego zaspokojenia potrzeb osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:
a. pomoc mieszkańcom Miasta w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i profilaktycznego bez względu na posiadany dochód, prowadząca do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem,
b. pomoc w postaci tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dla osób wymagających readaptacji społecznej oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
c. organizowanie wsparcia dziennego dzieciom i młodzieży poprzez zapewnienie opieki wychowawczej i pomocy socjoterapeutycznej, a także wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
d. utrzymanie osoby starszej w jej naturalnym środowisku przez zapewnienie opieki dziennej,
e. organizowanie wyżywienia osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić,
f. organizowanie wyżywienia na wypadek klęski żywiołowej dla osób nią dotkniętych,
g. organizowanie różnorodnych form pomocy zmierzających do rozwoju i integracji społeczności lokalnej.