ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


BIP > Przedmiot działalnościPrzedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:
- produkcja i dostawa wody dla odbiorców na terenie miasta
Świebodzice oraz odbiorców spoza terenu miasta,
- odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji
sanitarnej i ogólnospławnej oraz ich odporowadzanie
w celu oczyszczania,
- wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploata-
cyjnych sieci, obiektów i urządzeń,
- wydawanie zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków,
- kontrola jakości dostarczanej wody i jakości
odporowadzanych ścieków,
- wykonywanie usług instalacyjnych, transportowo-
sprzętowych.


strzałka do góry