ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatZałożenia projketu w roku 2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2009 planowane są:
- Warsztaty z zakresu podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych
- Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej z doradcą zawodowym
- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
- Terapia psychologiczna
- Szkolenie komputerowe oraz techniki biurowej, autoprezentacji i komunikacji
- Kurs obsługi kasy fiskalnej oraz terminala kart płatniczych
- Kurs "Nowoczesny magazynier"
- Kursy prawa jazdy kategorii C

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2009


strzałka do góry