ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Informacje o jednostce



Informacje ogólne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. PRUSA 5 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

tel. : 74 81 56 828 , 81 56 000 fax : 74 81 57 316

E-mail : sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl

Skype: https://join.skype.com/invite/ebeCVJA6Owv0

 

godziny urzędowania :

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 15.30

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 – 15.30

Jednostką kieruje : BEATA MIREK

ŚWIADCZENIA ORAZ POMOC, O KTÓRĄ MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ W PCPR: 1. W sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej:

a) W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę, gminę , osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują następujące typy domów pomocy społecznej :

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ząbkowicach Śl. ul. Szpitalna 3.

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śl. ul. Szpitalna 3.

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych osób w Ziębicach ul. Kościelna 12.

- Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie dla osób somatycznie przewlekle chorych Pl.Cystersów 1

- Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 78 (gmina Bardo) dla kobiet przewlekle chorych psychicznie

- Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58 (gmina Bardo ) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo

 

b) Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy wydaje starosta powiatu na terenie którego znajduje się dom.

c) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Podstawą ustalenia odpłatności przez gminę jest średni miesięczny koszt utrzymania w danym domu pomocy społecznej ogłaszany co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa. Odpłatność tą ponoszą : - mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu , - małżonek , zstępni przed wstępnymi, - gmina, z której osoba została skierowana.

 

2. W sprawie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych ( m.in. domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, pogotowia opiekuńcze):

a) podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu, wniosek rodziców , opiekunów prawnych lub małoletniego wraz z dokumentacją - akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, świadectwo szkolne, opinia wychowawcy, karta zdrowia, karta szczepień, opinia o dziecku wydana przez ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny.

b) Na terenie Powiatu funkcjonuje dom dziecka „Jutrzenka” w Bardzie przy ul. 1 Maja 12, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.

c) Pobyt dzieci w placówkach jest odpłatny. Rodzice biologiczni dzieci przebywających w placówkach są zobowiązani do odpłatności. Odpłatność lub zwolnienie z odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce ustala powiat, z terenu którego dziecko pochodzi. Podstawą ustalenia odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w danej placówce.

 

3. W sprawie skierowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie w Bardzie ul. 1 Maja 12 ( Ośrodek mieści się w budynku Domu Dziecka „Jutrzenka” )

a) Ośrodek udziela doraźnej , natychmiastowej , krótkoterminowej pomocy ofiarom przemocy rodzinie – kobietom i dzieciom – w sytuacji przemocy lub innego kryzysu rodzinnego. Ośrodek w zależności od sytuacji świadczy pomoc bytową ( hostel na 10 miejsc ) psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną ,prawną, medyczną i socjalną.

b) Pobyt w Ośrodku jest odpłatny na zasadach określonych w regulaminie Ośrodka.

c) Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej osoby kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. na wniosek osoby zainteresowanej, na wniosek kuratora sądowego, na wniosek ośrodka pomocy społecznej oraz na wniosek Policji.

 

4. W sprawie przysługujących świadczeń dla wychowanków w/w placówek i rodzin zastępczych Wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, ośrodków wychowawczych oraz rodzin zastępczych przysługuje świadczenie na usamodzielnienie jeżeli w w/w placówkach i rodzinach zastępczych przebywali powyżej jednego roku oraz na kontynuowanie nauki i tzw. pomoc rzeczowa. 5. W sprawie przysługujących świadczeń z tytułu pełnienia rodziny zastępczej

a) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sadu opiekuńczego.

b) rodzicom zastępczym przysługuje miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależnione od wieku, stanu zdrowia i dochodów dziecka po zebraniu przez Centrum Pomocy Rodzinie dokumentacji: wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, informacji o majątku i dochodach dziecka, informacji o rodzicach biologicznych itp.

c) rodzina zastępcza jest zobowiązana do powiadamiania Centrum o każdorazowych zmianach w sytuacji dochodowej dziecka, a także do umożliwienia przeprowadzania co pół roku wywiadów kontrolnych d) rodzice biologiczni dziecka jeżeli nie płacą alimentów, ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

5. W sprawie przysługujących świadczeń dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach otrzymywanych przez powiat środków PFRON :

a) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych: osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność, wniosek lekarski kierujący na turnus oraz spełniać określone przepisami kryterium dochodowe.

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze : osoba ubiegająca się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych powinna posiadać : aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , kartę zaopatrzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia, rachunek lub fakturę na zakupiony przedmiot, spełniać określone w przepisach kryterium dochodowe. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się przy 40 % udziale własnym zakupu osoby zainteresowanej. O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą się starać również organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne , osoby prawne jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przez dniem złożenia wniosku.

c) dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ( architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych ) : - o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, która ma trudności w poruszaniu się, posiada tytuł własności lokalu mieszkalnego bądź zgodę właściciela lokalu na likwidacje barier oraz musi posiadać środki na pokrycie 20 % udziału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu. - o dofinansowanie likwidacji barier technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

d) dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki : o dofinansowanie mogą się starać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jeżeli prowadza statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i posiadają środki na pokrycie 40 % udziału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu

e) szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych – to zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.

f) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej: Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu może otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności o której mowa wyżej. Starosta udziela pożyczki na podstawie umowy do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka może być umorzona do wysokości 50% pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy. Umarzanie spłaty części lub całości, odraczanie spłaty pożyczek otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej następuje na wniosek osoby zainteresowanej uzasadniony trudną sytuacją materialną lub losową dłużnika

g) zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o zwrot ubiegać się mogą pracodawcy, którzy przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnią bezrobotne osoby niepełnosprawne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez Urząd Pracy. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

 

6. W sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 orzeka o niepełnosprawności osób dorosłych i niepełnosprawności dzieci poniżej lat 16. Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia winna złożyć wniosek wraz z dokumentacją medyczną bezpośrednio w Powiatowym Zespole bądź za pośrednictwem Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl.

Wymagane druki do wypełnienia można pobrać w siedzibie tut. Centrum Pomocy Rodzinie. Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów poza rentowych, pozwala korzystać z ulg bądź uprawnień: komunikacyjnych, możliwości odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych itp.

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktualny skład:

  1. Przewodniczący - Włodzimierz Biniaś
  2. Wiceprzewodnicząca - Irena Szewczyk
  3. Sekretarz - Kamila Cisakowska-Brożek
  4. Członek Rady - MJakub Dubiński
  5. Członek Rady - Anna Marcinków

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych ; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Przyznawanie świadczeń o których mowa wyżej regulują szczegółowo niżej wymienione ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r.w sprawie rodzin zastępczych ( Dz.U. Nr 233 poz. 2344 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 217 poz. 1837 ).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie , kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej , zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz.U. z 2007r. Nr 208 poz. 1507 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczych –wychowawczych ( Dz.U. Nr 37 poz. 331 )

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 )

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zdań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96 poz. 861 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 62 poz. 560 )

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz.U. Nr 139 poz. 1328)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry