ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > AktualnościTo ja kształtuję swój los

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje o możliwości przystąpienia w roku 2013 do projektu "To ja kształtuję swój los", który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


Do projektu może przystąpić osoba:

 • w wieku 15- 64 lata
 • nieaktywna zawodowo lub bezrobotna
 • korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej
 • zagrożona wykluczeniem społecznym


Uczestników poszukujemy wśród:

 • osób niepełnosprawnych
 • osób które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą
 • osób w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież znajdująca się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach naturalnych)
 

Uczestnicy projektu w roku 2013 roku będą mogli skorzystać m.in. z:

 • doradztwa zawodowego
 • szkoleń i kursów zawodowych
 • warsztatów podnoszenia kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych
 • oraz innymi instrumentami wynikajacymi ze zdiagnozowanych potrzeb
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych lub turnusu rehabilitacyjnego finansowanych ze środków PFRON i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • kursy, szkolenia i warsztaty pozwalające na podniesienie kompetencji
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.
 • wyżywienie w czasie odbywających się zajęć
 • dojazd na zajęcia bądź zwrot kosztów dojazdu

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 8156 000


 

TRWA REKRUTACJA
(ilość miejsc ograniczona)

 

 

Projekt „To ja kształtuję swój los” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


AKTYWNY SAMORZĄD

„AKTYWNY SAMORZĄD” – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Powiat Ząbkowicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który umożliwi kontynuacje dotychczas udzielanej pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym w ramach programów realizowanych przez Dolnośląski Odział PFRON we Wrocławiu.Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.      Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2.      Obszar B – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3.      Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4.      Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5.      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7.      Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. przy ul. B. Prusa 5 w terminie do 30.09.2012 r. w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl, www.pfron.org.pl oraz bezpośrednio w siedzibie PCPR (tel. 748156-000, 748156-828). 


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że

od dnia 21.03.2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 2012r.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum oraz na stronach internetowych Centrum:

www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl

www.biuletyn.abip.pl/pcpr-zabkowicesl/

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 5 ust.12 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

( Dz. U. Nr 230 poz. 1690) oraz ze względu na ograniczone środki finansowe

pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

 

 

 

Beata Mirek

Dyrektor PCPR

w Ząbkowicach Śl.

 

 


Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

grafika

Podczas spotkania gospodarze podziękowali wszystkim przybyłym za trud wkładany w pomoc innym. Spotkanie wzbogaciły wystąpienia Pani Krystyny Domskiej Bujnowicz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Oraz Pani Elżbiety Tarapackiej Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach, które przedstawiły problematykę związaną z pomocą społeczną w Powiecie Ząbkowickim.


Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

grafika

W dniu 20 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Na spotkanie, którego gospodarzami byli Pani Beata Mirek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starosta Powiatu Ząbkowickiego Pan Ryszard Nowak, zaproszeni zostali wszyscy ludzie zajmujący się pomocą społeczna. Wśród gości znaleźli się zatem przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych w tym między innymi Domów Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Dziecka "Jutrzenka", Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego, a także Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wszyscy ludzie dobrej woli na co dzień działający aktywnie w związkach i stowarzyszeniach pozarządowych.


Prezentacje gospodarcze

grafika

Podczas Prezentacji gospodarczych pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieli okazję gościć na stoisku Senatora Stanisława Jurcewicza, Starostę Ryszarda Nowaka oraz Radnych Powiatu Marcina Orzeszka, Michała Mackiewicza i Mieczysława Rodaka.
Podczas prezentacji stoisk dedykowaną Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie piosenkę zaśpiewał zespół "Kwiat Powoju"


Prezentacje gospodarcze

grafika

W dniach 6-7 czerwca br. odbyły się Prezentacje gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej na których prezentowali się lokalni przedsiębiorcy i usługodawcy.
W ramach Prezentacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przeprowadziło kampanię promocyjną skierowaną do kandydatów na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz informowało o realizowanym projekcie "To ja kształtuję swój los" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.


Olimpiada integracyjna z okazji Dnia Dziecka

grafika

W dniu 01.06.2009 roku po raz XII zorganizowano Olimpiadę integracyjną. W konkurencjach sportowych brali udział uczniowie szkól podstawowych, w tym uczęszczający do klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna zrzeszona w Stowarzyszeniu "Integracja".
Także i w tym roku gośćmi Olimpiady byli pracownicy tut. Centrum Pomocy Rodzinie, którzy tradycyjnie obdarowywali uczestników Olimpiady upominkami z okazji Dnia Dziecka.


Program Komputer dla Homera i Program Pegaz

W dniu 4 maja uruchomione zostały programy "Komputer dla Homera" i "Pegaz" organizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje, procedury oraz załączniki znajdują się na stronach PFRON:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/7/5/Spis_tresci_programu_Komputer_dla_Homera_2003.html

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/9/573/Spis_tresci_programu_Pegaz_2003.html


Internetowy Serwis Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony:

www.dolnyslask.ngo.pl

Na stronie tej możecie Państwo znaleźć informacje dotyczące działających na terenie naszego województwa organizacji pozarządowych. A także na temat szkoleń, warsztatów, konkursów i konferencji dotyczących sektora organizacji pozarządowych.


INFOLINIA PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił INFOLINIĘ:

0 800 533 335

Wszystkie połączenia z numerem Infolinii są bezpłatne. PFRON zwraca się z prośbą, aby nawiązując połączenie korzystać z telefonów stacjonarnych. Infolinia funfcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00.

Zapraszamy także na stronę internetową PFRON: www.pfron.org.pl


"1 milion podpisów dla osób niepełnosprawnych"

Związek stowarzyszeń osób o różnych rodzajach niepełnosprawności - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zwraca się do Państwa z gorącym apelem o włączenie się w europejską kampanię "1 milion podpisów dla osób niepełnosprawnych", która ma na celu poparcie przez obywateli Europy działań legislacyjnych zakazujących dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.
Wszelkie informacje o kampanii znajdą Panstwo na stronach Polskiego Forum Osób Niepełnnosprawnych www.pfon.org.pl

Oficjalnym adresem kampanii jest:

www.1million4disability.eu


strzałka do góry