ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > PracaInformacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywa problemów społecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskichul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Ogłoszenie  o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Określenie wymagań:

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (preferowane  kierunki: administracja, ekonomia, politologia)

b)doświadczenie zawodowe: co najmniej  3 lata stażu (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej)

c) brak  skazania  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) obywatelstwo polskie

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

f) doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

g) znajomość przepisów z zakresu :

          ustawy o samorządzie powiatowym;

          ustawy o pracownikach samorządowych

          ustawy o ochronie danych osobowych;

          kodeksu postępowania administracyjnego;

          ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

          ustawy o pomocy społecznej;

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) odpowiedzialność, dyspozycyjność i  kreatywność

c) samodzielność w planowaniu i realizowaniu zadań

d) bardzo dobra znajomość obsługi  komputera w zakresie programów  Word,  Excel

e) dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;

f) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce

g) prawo jazdy kategorii B,

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych programów dotyczących rozwiązywania problemów społecznych

b) sporządzanie oceny zasobów  pomocy społecznej w  powiecie – opracowywanie projektów programów osłonowych

c) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów w ramach europejskich funduszy strukturalnych. Przygotowywanie stosownych wniosków i dokumentacji

d) wykonywanie zadań koordynatora  projektu systemowego:

          koordynowanie pracy zespołu projektu systemowego w ramach PO KL Poddziałania 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

          nadzór nad realizacją projektu,

          monitorowanie projektu,

          promocja projektu,

          przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

          sporządzenia sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakresu czynności,

e) prowadzenie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji w Centrum Pomocy Rodzinie

f) prowadzenie spraw związanych z obsługą programu informatycznego „POMOST” do obsługi świadczeń wypłacanych przez Centrum Pomocy Rodzinieg)sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w  Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) 

4) Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV) i list motywacyjny;

b) dokumenty  poświadczające wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły) ,

c)  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

d) kserokopie świadectw pracy

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych

f) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o treści „Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.”

g) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem

5) Inne informacje:

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .( Dz. U. nr 223, poz.1458)”Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie PCPR Ząbkowice Śląskie lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. B. Prusa 5  z dopiskiem :   „Nabór na stanowisko  ds. tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych „w terminie do 17.09. 2012 roku  do godz. 1530.

Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/pcpr-zabkowicesl) oraz na tablicy informacyjnej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5   Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/ 815 60 00 lub 815 68 28Ząbkowice Śląskie 04.09.2012 rok                                                          

Dyrektor Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

Beata Mirek

Załącznik: Ogłoszenie o naborze (Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiazywania problemów społecznych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - nabór na stanowisko psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskichul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Ogłoszenie  o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na stanowisko psychologa

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Określenie wymagań:

1) Wymagania niezbędne:

  1. Ukończone studia wyższe magisterskie na  kierunku psychologia,
  2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Osoba nie jest, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) Wymagania dodatkowe:

1.       Prawo jazdy kat. B

2.       Znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

3.       Umiejętność podejmowania decyzji

4.       Mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą,

5.       Rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność,

6.       Mile widziane uprawnienia z zakresu socjoterapii, terapii rodzinnej, mediacji;

7.       Wiedza z zakresu prawa rodzinnego; 

3 )Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2.      Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

3.      Badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze;

4.      Kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,

5.      Prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

6.      Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

4) Wymagane dokumenty:

1.       Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko,

2.       Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.       Dyplom ukończenia studiów wyższych, 

4.       Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5.       Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia, ),

6.       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7.       Oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o treści :„Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.”

8.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ) 

5)

Inne informacje:Wymienione dokumenty należy złożyć  do dnia 17.09. 2012 roku  do godz. 1530 osobiście   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – PSYCHOLOG” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl., ul. B. Prusa 5 lub drogą pocztową   na adres:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śl.Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/pcpr-zabkowicesl) oraz na tablicy informacyjnej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5   Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/ 815 60 00 lub 815 68 28Ząbkowice Śląskie 04.09.2012 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

Beata Mirek 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry