ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej > "To ja kształtuję swój los" działania w roku 2011Trwa nabór do projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje o możliwości przystąpienia do projektu "To ja kształtuję swój los" w roku 2011.

Do projektu może przystąpić osoba:
- w wieku 15- 64 lata;
- nieaktywna zawodowo lub bezrobotna;
- korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej;
- zagrożona wykluczeniem społecznym.

uczestników poszukujemy wśród:
- osób niepełnosprawnych lub
- osób które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
- osób w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież znajdująca się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach naturalnych)


Działania w roku 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" w roku 2010 są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także osoby niepełnosprawne.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2011 planowane są:
- Warsztaty z zakresu podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych
- Indywidualne doradztwo zawodowe
- Szkolenie "Telemarketer"
- Kursy prawa jazdy kategorii B

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2010


strzałka do góry