ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej > "To ja kształtuję swój los" działania w roku 2009Spotkanie w dniu 30 listopada 2009

grafika

Uroczystego wręczenia świadectw i certyfikatów dokonali Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Mirek, Starosta Powiatu Ząbkowickiego Pan Ryszard Nowak oraz Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego Pani Monika Bierut.


Spotkanie w dniu 30 listopada 2009

grafika

W dniu 30 listopada uczestnicy pisali egzamin końcowy ze szkolenia "Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy". W tym samym dniu popołudniu odbyło się uroczyste spotkanie na którym uczestnicy otrzymali świadectwa i certyfikaty ukończenia szkolenia "Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy" oraz "Obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej"


Zajęcia komputerowe

grafika

Na zajęciach komputerowych uczestnicy uczyli się pracy z edytorem tekstu Word oraz arkuszem kalkulacyjnym Exel.


Zajęcia z techniki biurowej

grafika

Podczas zajęć z techniki biurowej uczestnicy uczą się między innymi sporządzania pism, procedur postępowania z korespondencją biurową i handlową.


indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

grafika

Od września br. uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach których określają preferencje zawodowe oraz planują scieżkę kariery.


Szkolenie profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy.

grafika

W dniu 2 września br. rozpoczął się kurs profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu obsługi komputera, techniki biurowej, psychologi pracy z klientem oraz obsługi urządzeń biurowych.


warsztaty z doradcą zawodowym

grafika

W dniach 18 i 20 czerwca odbyły się warsztaty z Panią Moniką Bierut doradcą zawodowym. Na zdjęciu powyżej uczestnicy podczas spotkania warsztatowego w dniu 18.06.2009 wraz z Panią Neliną Oczkoś pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Warsztaty 31 sierpień 2009

grafika

W dniu 31 sierpnia odbyły się drugie warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. Uczestnicy projektu we współpracy z psychologiem Panią Katarzyną Padulą ćwiczyli umiejętności społeczne.


Promocja projektu

grafika

Projekt systemowy "To ja kształtuję swój los" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich prowadzi działania informujące i promujące zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Sale wykładowe oraz pomieszczeni w których realizowany jest projekt zostały oznaczone w celu poinformowania o realizowanych zajęciach, grupie docelowej oraz źródle współfinansowania.


Kurs prawa jazdy kategorii C

grafika

W ramach realizacji zadania aktywna integracja jeden z uczestników projektu bierze udział w kursie prawa jazdy kategorii C.
Uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodu ciężarowego wzmocni pozycję uczestnika na rynku pracy.


Nowoczesny magazynier

grafika

Podczas kursu "Nowoczesny magazynier" uczestnicy mają okazję zapoznać się obsługą wózka jezdniowego o napędzie silnikowym służącego do przewozu ładunków oraz nabyć uprawnienia do wymiany butli.
Zdobyte podczas kursu umiejętności wzmacniają pozycję uczestników na rynku pracy.
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa oraz certyfikatu.


Zajęcia praktyczne z obsługi wózka jezdniowego

grafika

Uczestnicy projektu biorący udział w kursie "Nowoczesny magazynier" uczą się obsługi wózka jezdniowego.


Obsługa kasy fiskalnej

grafika

W ramach kursu "Nowoczesny magazynier" uczestnicy uczą się obsługi kasy fiskalnej. Zajęcia mają charakter praktyczny.


Kurs nowoczesny magazynier

grafika

2 uczestników projektu bierze udział w kursie "Nowoczesny magazynier" w ramach którego uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego + wymiana butli, obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi terminala kart płatniczych.
Zajęcia w ramach w/w kursu mają dzielą się na dwa moduły teoretyczny i praktyczny i trwać będą do 16 czerwca 2009r.


Warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych

grafika

W dniu 30 maja br. odbyły się warsztaty dotyczące nabycia umiejętności podnoszących kluczowe kompetencje życiowe zorganizowane w ramach wsparcia udzielonego uczestnikom projektu "To ja kształtuję swój los".
Warsztaty otworzyły cały cykl spotkań z uczestnikami projektu.
Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Padula. Otwarcia warsztatów dokonała Pani Beata Mirek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Ślaskich.


Spotkanie informacyjne 18 luty 2009

grafika

W dniu 18 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne na które zaproszeni zostali wszyscy wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych współpracujący w tut. Centrum Pomocy Rodzinie a także grupa wychowanków Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane działania które będą realizowane w roku 2009.

Spotkanie było częścią procesu rekrutacyjnego, w wyniku którego wyłoniono listę uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem w roku 2009.


Założenia projketu w roku 2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną oraz młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2009 planowane są:
- Warsztaty z zakresu podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych
- Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej z doradcą zawodowym
- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
- Terapia psychologiczna
- Szkolenie komputerowe oraz techniki biurowej, autoprezentacji i komunikacji
- Kurs obsługi kasy fiskalnej oraz terminala kart płatniczych
- Kurs "Nowoczesny magazynier"
- Kursy prawa jazdy kategorii C

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2009


strzałka do góry