ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej > "To ja kształtuję swój los" działania w roku 2008Uczestnicy projektu "To ja kształtuję swój los"

grafika

W roku 2008 zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci szkolenia,warsztatów, indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz spotkań z doradą zawodowym.


Wręczenie świadectw i certyfikatów

grafika

Uczestnicy szkolenia otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.


Spotkanie

Wszystkie działania podjęte w roku 2008 zostały podsumowane na spotkaniu końcowym.


Egzamin

grafika

Szkolenie "Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy" zakończyło się egzaminem pisemnym.


Uczestnicy projektu otrzymali materiały promocyjne, biurowe, edukacyjne.

grafika

Podczas zajęć uczestnicy korzystali z wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.


Indywidulane poradnictwo

Jednym z elementów wsparcia udzielanego uczestnikom projektu była możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym.


Zajęcia komputerowe

grafika

Podczas zajęć z obsługi komputera uczestnicy projektu "To ja kształtuję swój los" zapoznawali się z obsługą całego pakietu narzędzi Microsoft Office: edytora tekstu Word, arkuszy kalkulacyjnych Exel, PowerPoint a także przeglądarek internetowych.


Zajęcia komputerowe

grafika

W miesiącach od września do grudnia uczestnicy projektu brali udział w szkoleniu "Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy".
W ramach kursu młodzież uczestnicząca w projekcie uczęszczała na zajęcia z techniki biurowej, obsługi komputera, autoprezentacji i komunikacji oraz psychologi obsługi klienta.


Targi Pracy i Edukacji

grafika

W dniu 18.09.2008 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. odbyły się "Targi pracy i edukacji" podczas których zaprezentowaliśmy realizowany przez nas projekt.


Warsztaty z psychologiem - doradcą zawodowym

grafika

W dniach 14 i 21 czerwca odbyły się warsztaty, w których udział wzięli uczestnicy projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.2.

Warsztaty prowadziła Pani Anna Kocoń – psycholog, doradca zawodowy oraz pracownicy tut. Centrum Pomocy Rodzinie Panie Nelina Oczkoś oraz Karolina Bieruta.

Program zrealizowanych warsztatów obejmował zagadnienia związane z rozwojem samopoznania, wyborem zawodu, oceną własnych możliwości oraz samooceną wartości i ich wpływem na wybór zawodu.


Spotkanie informacyjne

grafika

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „To ja kształtuję swój los” - program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w dniu 7 maja 2008 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu.
Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzący z terenu powiatu ząbkowickiego, którzy znajdują się w trakcie procesu usamodzielnienia.
Zaproszeni goście zostali poinformowani o celach i działaniach projektu, źródłach jego finansowania oraz warunkach przystąpienia do projektu.


Tu realizowany jest projekt wspólfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „To ja kształtuję swój los” program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1.2

Do kogo jest adresowany projekt?

Grupą docelową są osoby pełnoletnie, opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, które rozpoczęły proces usamodzielnienia, o których mowa a art. 88 ustawy o pomocy społecznej z terenu powiatu ząbkowickiego.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W roku 2008 planowane są:
- Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej z psychologiem i doradcą zawodowym
- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
- Szkolenie komputerowe, szkolenie z zakresu autoprezentacji i komunikacji oraz techniki biurowej
- Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu

Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2008


strzałka do góry