ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > InformacjeAKTYWNY SAMORZĄD

„AKTYWNY SAMORZĄD” – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Powiat Ząbkowicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który umożliwi kontynuacje dotychczas udzielanej pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym w ramach programów realizowanych przez Dolnośląski Odział PFRON we Wrocławiu.Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.      Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2.      Obszar B – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3.      Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4.      Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5.      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7.      Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. przy ul. B. Prusa 5 w terminie do 30.09.2012 r. w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl, www.pfron.org.pl oraz bezpośrednio w siedzibie PCPR (tel. 748156-000, 748156-828). 


Oświadczenie o stanie kotroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności
dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W 2011 roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej:

dokonano identyfikacji oraz analizy ryzyka dla poszczególnych obszarów.

dokonano samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

sporządzono harmonogram kontroli zarządczej na 2011 rok na podstawie którego,
przeprowadzono kontrole wg zadań wyszczególnionych w harmonogramie.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących
z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

systemu zarządzania ryzykiem,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Załącznik: oświadczenie (Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.

Informacja dotycząca umorzeń wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom podległym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry