ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > OgłoszeniaOgłoszenie dotyczące naboru na stanowisko lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie poszukuje do pracy na stanowisko lekarza – orzecznika lekarzy o specjalizacji: internista, pediatra, okulista, neurolog dziecięcy, psychiatra, psychiatra dziecięcy, ortopeda, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, kardiolog, onkolog, urolog, reumatolog. Praca w Zespole będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia. Warunki pracy do uzgodnienia. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

 Wszelkich informacji udzieli Przewodniczący Zespołu – p. Waldemar Jaworski, pod numerem telefonu 74-832-32-30, w godzinach 8.00 – 12.00.


Nabór na zespół specjalistów do realizacji w roku 2017 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na zespół specjalistów (min. dwie osoby) do realizacji w roku 2017 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na zespół specjalistów do realizacji w roku 2016 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na zespół specjalistów (min. dwie osoby) do realizacji w roku 2016 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na zespół specjalistów do realizacji w roku 2015 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na zespół specjalistów (min. dwie osoby) do realizacji w roku 2015 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 kwietnia 2014 r do 31 marca 2015 r.

Treść ogłoszenia w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

AKTYWNY SAMORZĄD

„AKTYWNY SAMORZĄD” – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Powiat Ząbkowicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który umożliwi kontynuacje dotychczas udzielanej pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym w ramach programów realizowanych przez Dolnośląski Odział PFRON we Wrocławiu.Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.      Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2.      Obszar B – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3.      Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4.      Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5.      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7.      Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. przy ul. B. Prusa 5 w terminie do 30.09.2012 r. w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl, www.pfron.org.pl oraz bezpośrednio w siedzibie PCPR (tel. 748156-000, 748156-828). 


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że

od dnia 21.03.2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 2012r.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum oraz na stronach internetowych Centrum:

www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl

www.biuletyn.abip.pl/pcpr-zabkowicesl/

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 5 ust.12 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

( Dz. U. Nr 230 poz. 1690) oraz ze względu na ograniczone środki finansowe

pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

 

 

 

Beata Mirek

Dyrektor PCPR

w Ząbkowicach Śl.

 

 


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje o możliwości przystąpienia do projektu "To ja kształtuję swój los" w roku 2012.

Do projektu może przystąpić osoba:
- w wieku 15- 64 lata;
- nieaktywna zawodowo lub bezrobotna;
- korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej;
- zagrożona wykluczeniem społecznym.

uczestników poszukujemy wśród:
- osób niepełnosprawnych lub
- osób które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
- osób w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież znajdująca się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach naturalnych)

Uczestnicy projektu w roku 2012 mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów, warsztatów podnoszenia kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych, skierowania i finansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych lub turnusu rehabilitacyjnego.


Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Prusa 5. 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. 748 156 828.


OGŁOSZENIE

grafika

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH POSZUKUJE KANDYDATÓW NA ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE.

Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie, które m.in. nie były karane, posiadają pozytywną opinię środowiska, wykażą się dobrym stanem zdrowia, odbędą stosowne szkolenie dla rodzin zastępczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do tut. Centrum osobiście, udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem telefonu (074) 815 68 28 lub (074) 815 60 00 – osoba do kontaktów Nelina Oczkoś.

Niech każde zagubione dziecko znajdzie swój dom!

Dyrektor PCPR
Beata Mirek


strzałka do góry