ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY


BIP > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY > Przedmiot działalnościPrzedmiotem działalności Fundacji

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

 

-    pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

-    wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

-    działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

-    działalność charytatywna,

-    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

-    ochrona i promocja zdrowia,

-    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

-    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

-    działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

-    działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym

-    działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-    działanie wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

-    działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

-    wypoczynek dzieci i młodzieży,

-    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

-    porządek i bezpieczeństwo publiczne,

-    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

-    ratownictwo i ochrona ludności,

-    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

-    ratownictwo i ochrona ludności,

-    upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

-    działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

-    promocja i organizacja wolontariatu,

-    działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka,

-    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

-    działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie

określonym w § 8 ust 2 Statutu.

 

W zakresie powyższego przedmiotu działalności Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  a.       rehabilitację medyczną dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

b.      przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym,

c.       rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

d.      organizowanie i prowadzenie rehabilitacji psychologicznej oraz grup wsparcia,

e.       organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

f.        organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych,

g.      organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne w tym również młodzież,

h.      organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów szkoleń, kursów i warsztatów dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego,

i.        podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie przedsięwzięć promujących i popularyzujących wiedzę w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz pielęgnacji niemowląt;

j.        doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

k.      wspieranie osób, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, zgodnie z celami fundacji,

l.        udzielenie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym
i opiekuńczym,

m.    współpracę z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami w kraju
i zagranicą,

n.      pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych i materiałów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych od firm i instytucji w kraju i zagranicą,

o.      wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

 

Fundacja realizuje swe cele także poprzez:

 1. Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z jej celami.

2.  Współpracę z organami administracji publicznej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego. 


strzałka do góry