ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY


BIP > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY > Realizowane zadaniaUmowa Nr 17/PFRON/2020 zawarta w dniu 07 lipca 2020 roku

Umowa Nr 17/PFRON/2020 zawarta w dniu 07 lipca 2020 roku

o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Umowa zawarta pomiędzy Marszałkiem Łódzkim  a Łódzką Fundacją Rehabilitacji „Kamień Milowy”.

 

Dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Budowa szybu windowego celem likwidacji barier architektonicznych w budynku od piwnicy do II piętra.”

 

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” otrzyma środki finansowe na realizację zadania publicznego w wysokości 58 234,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery zł 00/100).

Środki własne lub pozyskane z innych źródeł na wykonanie zadania w wysokości 135 880,16  zł, (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł 16/100).

 

Termin zakończenia realizacji zadania publicznego 18 grudnia 2020 r.

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” przekaże do siedziby Marszałka Województwa Łódzkiego sprawozdanie finansowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.


Umowa Nr 137/POK/2019 zawarta w dniu 01 lipca 2019 roku

Umowa Nr 137/POK/2019 zawarta w dniu 01 lipca 2019 roku
Umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Nr 137/POK/2019 pod tytułem: „ Nie – dla kryzysu psychicznego – pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego” zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a  Łódzką Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY.
Zleceniobiorca otrzyma środki finansowe na realizację zadania publicznego w wysokości 14 800,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100). Termin zakończenia realizacji zadania publicznego 31 grudnia 2019 r.
Zleceniobiorca przekaże do siedziby Województwa sprawozdanie finansowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.


Umowa Nr RPLD.10.01.00-10-C005/18-00 z dnia 26.06.2019 roku

Umowa Nr RPLD.10.01.00-10-C005/18-00 z dnia 26.06.2019 roku

Umowa o dofinansowanie Projektu: Żłobek „Milowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Łódzką Fundacją Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY (zwaną  Beneficjentem)

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 091 711,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych czterdzieści groszy) i obejmuje:

1.       Dofinansowanie w kwocie 991 883,40 złotych (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy), z następujących źródeł:

a)      ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 927 954,69 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy, co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowanych Projektu,

b)      ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 63 928,71 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), co stanowi 5,86% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2.   Wkład własny w kwocie 99 828,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych zero groszy), stanowiącej 9,14% wydatków kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:

a)         Ze środków prywatnych w kwocie 99 828,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych zero groszy)

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań Stron w niej zapisanych oraz całkowitego rozliczenia zadania. 


UMOWA NR 192/ŁD/2017

UMOWA NR 192/ŁD/2017 z dnia 02.10.2017 roku

w sprawie realizacji zadania pn. ,,Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja – porozmawiajmy o niej’’ pomiędzy Województwem Łódzkim a Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ (zwaną Realizatorem). Realizator otrzyma wynagrodzenie za wykonane zadanie do kwoty 8.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: osiem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dnia 4 grudnia 2017 roku Realizator przekaże do siedziby Województwa rozliczenie merytoryczno-finansowe. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań Stron w niej zapisanych oraz całkowitego rozliczenia zadania.


UMOWA NR 200/ZS/2017

UMOWA NR 200/ZS/2017 z dnia 03.10.2017 roku 

w sprawie realizacji zadania pn.: ,,Łódzkie ma pomysł na zdrowe odżywianie seniora’’ pomiędzy  Województwem Łódzkim a Łódzką Fundacją Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY”. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Łódzkie ma pomysł na zdrowe odżywianie seniora’’ przez Realizatora programu Województwa, tj. przez łódzką Fundację Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’. Realizator otrzyma wynagrodzenie za wykonane zadanie do kwoty 4.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: cztery tysiące 00/100, w tym podatek Vat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dnia 28 listopada 2017 roku Realizator zobowiązany jest przekazać do siedziby Województwa rozliczenie merytoryczno – finansowe. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań Stron w niej zapisanych oraz całkowitego rozliczenia zadania.


UMOWA NR 182/POKTP/2017

UMOWA NR 182/POKTP/2017 z dnia 21.09.2017 roku

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,Trójwymiarowa analiza kręgosłupa, postawy i stóp DIERS 4D Motion’’ pomiędzy  Województwem Łódzkim zwanym ,,Zleceniodawcą’’ a Łódzką Fundacją Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY” zwaną „Zleceniobiorcą”.

Przedmiot umowy: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy  realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Trójwymiarowa analiza kręgosłupa, postawy i stóp DIERS 4D Motion’’. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami umowy. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 25 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

Finansowanie zadania publicznego: Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadnia publicznego środków finansowych w wysokości 4.666 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych); Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych własnych w wysokości 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych). Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, która wynosi łącznie 5.006 zł (słownie: pięć tysięcy sześć złotych).


UMOWA NR 28/ŁD/2017

UMOWA NR 28/ŁD/2017 z dnia 29.03.2017 roku

W sprawie realizacji zadania pn. „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja- porozmawiajmy o niej” pomiędzy: Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego zwanym „Województwem”, a Łódzką Fundacją Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY” zwaną „Realizatorem” z siedzibą w Łodzi, ul. Siemiradzkiego 4/8.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Realizatora” zadania pn. „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja- porozmawiajmy o niej”.

Termin realizacji zadania: miesiąc kwiecień 2017r.

Kwota dotacji: 4.500,00 złotych brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 


UMOWA NR 196/TP/2016

UMOWA NR 196/TP/2016

O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,PROSTE PLECY NASZYCH DZIECI’’ zawarta w dniu 08.09.2016 w Łodzi, między: Województwem Łódzkim (Zleceniodawcą)z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź a Łódzką Fundacja Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ (Zleceniobiorcą)z siedzibą w Łodzi, ul. Kraszewskiego 7/9 .

Przedmiot umowy: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Proste plecy naszych dzieci’’ określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 2 sierpnia 2016 roku zwanego ,,zadaniem publicznym ‘’, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w umowie.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 29 września 2016 roku do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Kwota dotacji przekazana przez Zleceniodawcę na realizację zadnia publicznego to: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wkład własny Zleceniobiorcy na realizację zadnia to środki własne finansowe w wysokości: 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych 00/100).

Całkowity koszt zadnia publicznego wynosi 10.800,00 złotych ( słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Procentowy udział dotacji w kosztach finansowych zadnia publicznego wynosi nie więcej niż: 92,59 %. 


UMOWA NR 1/DKZ-ZSS/WP/2016

UMOWA NR 1/DKZ-ZSS/WP/2016 z dnia 28.07.2016 roku,

Pomiędzy Miastem Łódź, zwanym ,,Zleceniodawcą’’ a Łódzką Fundacja Rehabilitacji ,,KAMIEŃB MILOWY’, zwaną ,,Zleceniobiorcą’’, o przekazanie środków publicznych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w celu realizacji ,,Badań dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno–korekcyjnych stwierdzonych wad postawy’’ w 2016 roku, w wysokości 40.500,00 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złotych) na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w ramach zadania. 


UMOWA NR 8/DKZ-ZSS/SZCZ/2016

UMOWA NR 8/DKZ-ZSS/SZCZ/2016 z dnia 1.08.2016 roku

Pomiędzy: Miastem Łódź, zwanym ,,Zleceniodawcą’’ a Łódzką Fundacja Rehabilitacji ,,KAMIEŃB MILOWY’, zwaną ,,Zleceniobiorcą’’, o przekazanie środków publicznych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w celu realizacji ,,Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie’’ w 2016 roku, w wysokości 4.940,00 zł (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).


UMOWA NR 166/CHUK/2016

UMOWA NR 166/CHUK/2016 z dnia 02.08.2016 roku

W sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania chorobom układu krążenia’’ pomiędzy: Województwem Łódzkim, zwanym ,,Dotującym’’ a Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’, zwanym ,,Dotowanym’’. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dotowanego, programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania chorobom układu krążenia’’. Kwota dotacji: 4.200,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: cztery tysiące dwieście 00/100), przekazana przez Dotującego na konto Dotowanego. 


Umowa Nr 132/Z/R/2016

Umowa Nr 132/Z/R/2016 zawarta w dniu 27 maja 2016 roku

W sprawie udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową pomiędzy

Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego zwanym ,,Województwem’’

a Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ zwaną ,,Zakładem’’. 

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert: Województwo udziela zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy, a Zakład przyjmuje obowiązek jego realizowania tj. prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego, do dnia 30 listopada 2016 roku. Strony zgodnie przyjmują do stosowania ceny usług określone w załączniku Nr 1 do umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia  30 listopada 2016 roku. Województwo zobowiązuje się przekazać środki za wykonane świadczenia zdrowotne w 2016 roku, zakończone wykonaniem poszczególnych grup zabiegów rehabilitacyjnych, wg określonych w załączniku Nr 1 do umowy, stawek do wysokości 1.600 zł. Brutto (słownie złotych brutto: jeden tysiąc sześćset).


Umowa nr 54/dd/2016

Umowa nr 54/dd/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku

W sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’

Pomiędzy:

Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zwanym ,,Dotującym’’

Łódzką Fundacje Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’, ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź, zwanym ,,Dotowanym’’.

 

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dotowanego, programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’.

Dotujący przekazuje na rzecz Dotowanego dotację w kwocie 13.040,00 złotych brutto(słownie: trzynaście tysięcy czterdzieści 00/100), na realizację Programu.


UMOWA nr 227/3/2015

UMOWA nr 227/3/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Proste plecy naszych dzieci

 

UMOWA nr 227/3/2015 zawarta w dniu 17.09.2015 roku w Łodzi między:

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472057626, zwanym dalej ,,Zleceniodawcą’’ a Łódzką Fundacją Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY, adres: 93-161 Łódź, ul. Kraszewskiego 7/9, numer KRS 0000398055, zwaną dalej ,,Zleceniobiorcą’’.

·Przedmiot umowy: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Proste plecy naszych dzieci’’, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13 lipca 2015 roku.

·Sposób wykonania zadania publicznego: termin realizacji zadania publicznego: od dnia 29 września 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku.

·Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania: Dotacja Zleceniodawcy w wysokości 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

·Wysokość środków własnych Zleceniobiorcy:

ØŚrodki finansowe własne 800 złotych;

ØŚrodki finansowe z innych źródeł: 0 złotych;

ØWkład osobowy: 0 złotych.

·         Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot: dotacji i środków finansowych własnych i wynosi 10.800 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset).

·Procentowy udział dotacji w kosztach finansowych zadania publicznego: wynosi nie więcej niż 92,59 %.


UMOWA NR 194/2/2015

UMOWA NR 194/2/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa ,,Rehabilitacja Dzieci w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej’’

 

UMOWA NR 194/2/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zawarta między Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472057626 zwanym dalej Zleceniodawcą

Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’, 93-161 Łódź, ul. Kraszewskiego 7/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi  - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398055, zwaną dalej Zleceniobiorcą

· Przedmiot umowy: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania (zwanego ,,zadaniem publicznym’’) pod tytułem: ,,Rehabilitacja Dzieci w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej’’.

· Sposób wykonania zadania publicznego: termin realizacji zadania publicznego: od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku.

· Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania: Dotacja Zleceniodawcy w wysokości 24.500 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych).

· Wysokość środków własnych Zleceniobiorcy:

Ø Środki finansowe własne: 6.270 złotych;

Ø Środki finansowe z innych źródeł: 0 złotych;

Ø Wkład osobowy: 0 złotych.

· Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego: wynosi nie więcej niż 79,62%.


UMOWA NR 7/WP/2015

UMOWA NR 7/WP/2015 z dnia 18 maja 2015 roku

Zawarta pomiędzy Miastem Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 002 89 02, zwanym dalej Zleceniodawcą

Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’, 93-161 Łódź, ul. Kraszewskiego 7/9, NIP 728-278-49-89, zwanym dalej Zleceniobiorcą

o udzielenie dotacji przez Miasto Łódź na rzecz Zleceniobiorcy w celu realizacji zadania pt. Badania dzieci z klas 1 – 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa .

podstawa prawna: art. 114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej.

Przedmiotem umowy jest dotacja w wysokości 27 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy) na przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci klas I – III łódzkich publicznych szkół podstawowych.

Realizacja zadania obejmuje okres od 18 maja 2015 r. do 30 listopada 2015 r.


Umowa nr 81/dd/2015

Umowa nr 81/dd/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

W sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’

Pomiędzy:

Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zwanym ,,Dotującym’’

Łódzką Fundacje Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’, ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź, zwanym ,,Dotowanym’’.

 

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dotowanego, programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’.

Dotujący przekazuje na rzecz Dotowanego dotację w kwocie 15.040,00 złotych brutto(słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści 00/100), na realizację Programu.

Dotowany zobowiązuje się do zakończenia realizacji Programu w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku.


Umowa nr 151/dd/2014

1.       Umowa nr 151/dd/2014 z dnia 13.05.2014 roku w sprawie realizacji programu zdrowotnego pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’ pomiędzy  Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zwanym ,,Dotującym’’ a Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ zwaną ,,Dotowanym’’.

Przedmiot umowy: realizacja przez Dotowanego, programu zdrowotnego pn. ,,Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży’’.

Dotujący przekazuje na rzecz Dotowanego dotację w kwocie 15.600,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy sześćset 00/100), na realizację Programu.

Dotowany zobowiązuje się do zakończenia realizacji Programu w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku.


Umowa nr 49/D/PFRON/2014

1.       Umowa nr 49/D/PFRON/2014 na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego- pod nazwą: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym, zawarta w dniu 01.09.2014 roku w Łodzi między: Województwem Łódzkim (Zleceniodawca) z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8 a Łódzką Fundacją Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ (Zleceniobiorca) z siedzibą w Łodzi, ul. Sojczyńskiego 3/5.

Przedmiot umowy: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zwanego ,,zadaniem publicznym’’ , pod tytułem Mikołajki 2014, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 30.04.2014 roku.

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 01.09.2014 roku do dnia 19.12.2014 roku.

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego: 6.400,- zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

Zleceniobiorca przekazuje na realizację zadania:

·         Środki finansowe własne w wysokości 4.345,- zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych);

·         Środki finansowe z innych źródeł publicznych: nie dotyczy;

·         Wkład osobowy o wartości 675,- zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 11.420,- zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).


strzałka do góry