ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY


BIP > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY > Organy fundacjiWładzami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji

Do zadań Rady należy w szczególności: ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium, kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i sprawowanie nadzoru nad jej działalnością, podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, przyznawanie odznaczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 Statutu.

 Do kompetencji Zarządu należy: kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizacja celów statutowych, sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, składanie wniosku do Fundatorów o zmianę Statutu, wnioskowanie do Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.

 Szczegółowy zakres kompetencji Rady oraz Zarządu Fundacji dostępne są w statucie.

 

ZARZĄD FUNDACJI:

Ewa Glińska

 

RADA FUNDACJI:

Małgorzata Barszcz Chlebińska

Witold Barszcz

Józef Tazbir

Mirosława Kęblińska 


strzałka do góry