ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Olsztynku , ul. Park 5 , 11-015 Olsztynek  zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 28.11.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.03.2020

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępna cyfrowo,
– część sąsiadujących ze sobą linków prowadzi do tej samej strony,
– strona zawiera elementy nagłówka, które nie są nagłówkami tekstowymi (grafika bitmapowa)
– strona zawiera tekst w postaci grafiki, plików pdf, bez opisów tekstowych
– nie działa opcja powiększania czcionki,
– brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
– częściowo po stronie można poruszać się przy pomocy klawiatury  (wejście w zakładki),
– kolejności elementów na stronie jest zrozumiała przy poruszaniu się za pomocą „Taulatora”.

W ZAKRESIE DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ SA MOŻLIWE NASTEPUJACE FUNKCJONALNOŚCI:

– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
– głównym językiem strony jest język polski,
– kody HTML i CSS sa wolne od błędów,
– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony (nie dotyczy slajdów i grafiki z tekstem na grafice),
– tekst jest podzielony na akapity, stosowane są nagłówki, cytaty i listy elementów zgodnie ze znacznikami HTML,
– teksty są pisane prostym językiem , język zdefiniowany – polski,
– treść strony pozostaje taka sama bez względu na orientację ekranu,
– rozmiar tekstu może zostać powiększony do 130% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności,
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Obiekt DPS „Zacisze” w Olsztynku usytuowany jest na  działce  nr 86 obręb 5 Miasta Olsztynka, ul. Park 5, 11-015 Olsztynek,  zajmujący powierzchnię  4.6337 ha. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w odległości 1,5 km od centrum miasta w parku miejskim.
Budynek główny jest obiektem wielobryłowym, w skład którego wchodzi skrzydło „A”, „B”, „C” oraz pawilony I,II,III. Obiekt i posesja pozbawiony jest barier architektonicznych. 
Skrzydło „A” to głównie pokoje mieszkalne mieszkańców DPS wraz z zapleczem sanitarnym, technicznym i częściowo administracyjnym, jadalnie, pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, gabinet lekarski. Skrzydło „B” jest częścią administracyjno-biurowa i mieszkalną. Skrzydło „C” stanowi zespół kuchenny wraz z zapleczem.
Budynek główny wyposażony jest w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do pomieszczeń i toalet przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach, drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe) wyposażone są w poręcze przyścienne ułatwiające przemieszczanie się osobom mniej sprawnym fizycznie. Pokoje mieszkalne wyposażone są w instalacje przyzywową przy każdym łóżku mieszkańca oraz monitoring systemu p.poż. Korytarze i inne pomieszczenia z których korzystają mieszkańcy wyposażone są w monitoring systemu p.poż. W budynku jest dostępność do internetu i Wifi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek wyposażony jest w 2 windy osobowe  posiadające: dobrze widoczne przyciski o odpowiedniej średnicy, kasety wezwań umieszczone w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, oraz  w sygnalizację dźwiękową w windzie przy holu budynku głównego.
W pawilonie nr I i III mieszczą się pokoje mieszkalne mieszkańców, natomiast w pawilonie nr II głównie znajdują się pomieszczenia wspólnego użytkowania (pokój dziennego pobytu, świetlica dla wszystkich mieszkańców domu,  jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, magazynki gospodarcze działu obsługi). 
Skrzydła „A”,”B”,”C” połączone są łącznikiem z zespołem pawilonów nr I,II,III. 

Pawilony mieszkalne  wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnoprawnych  i windę. Wejścia do pomieszczeń i toalety przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Na korytarzach zamontowane są poręcze przyścienne ułatwiające przemieszczanie się osobom mniej sprawnym fizycznie. Pokoje wyposażone są w instalacje przyzywową - przyłóżkową oraz monitoring systemu p.poż. Korytarze i inne pomieszczenia z których korzystają mieszkańcy wyposażone są w monitoring systemu p.poż. Wejścia do budynku wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest platforma przy pomieszczeniu do rehabilitacji.
Skrzydło „A” częściowo jest podpiwniczone. W jej części znajdują się między innymi: pomieszczenia warsztatów terapii zajęciowej, warsztat hydrauliczny, magazyn odpadów medycznych, szatnie personelu. 
Skrzydło „C” oraz pawilon nr I częściowo są podpiwniczone. W piwnicy znajdują się wyłącznie pomieszczenia magazynowe i techniczne, oraz kotłownia. 
Na terenie posesji usytuowane są wolnostojące parterowe budynki z których również korzystają mieszkańcy: - budynek rehabilitacyjno-socjalny z boiskiem wielofunkcyjnym oraz pralnia ze szwalnią. Obiekty te nie posiadają barier architektonicznych, wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz monitoring systemu p.poż.
Wszystkie w/w obiekty objęte są całodobowym monitoringiem wizyjnym. Kamery rozmieszczone są wewnątrz budynku i obejmują wejście główne do budynku głównego i część holu (skrzydła A) oraz kamery zewnętrzne, które obserwują teren wokół domu, a ich zasięg nie przekracza granic posesji DPS. 
 
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością  strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Mirosław Pawlicki, e-mail sekretariat@dpszacisze.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 89 519 50 21. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykłada przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji . Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie , o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca  zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla  niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji , wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej  www.rpo.gov.pl
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry