ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Zasady przyjmowaniaZasady przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
  Decyzja kierującą i decyzje o odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.
  Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem, których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby:
– pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego,
– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
– opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie,
– opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
– zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Księdza  Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
– zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do naszego Domu,
– dowód osobisty.
  Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  im. Księdza  Kardynała Józefa Glempa w Bramkach.
 Pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Józefa Kardynała Glempa w Bramkach jest odpłatny i wynosi w 2017 roku 4.642,00 zł
  Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:
– mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
– małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
– gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach.


strzałka do góry