ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Ochrona danych osobowychKLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Realizacja obowiązków informacyjnych w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwane dalej RODO

1. Administrator Danych

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem: tel.: (22) 725-61-27, mail: info@dpsbramki.org

2. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych panią Justyną Rytel -Kuc za pomocą poczty elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie.

3. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia RODO i obowiązujących przepisów prawa tj.:

·        Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

·        Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

·        Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·        Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

·        zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych tj. celu zawarcia lub wykonania umowy z  osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia określonej sprawy i wykorzystywane przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach do prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych lub innych, w celu przyznania świadczeń. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.  Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Dom Pomocy Społecznej w Bramkach podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Administratora w określonym celu i zakresie.

5. Przechowywane danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz po jego realizacji przez okres wskazany przepisami prawa.

6. Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

1)     na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

2)     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących,

3)     na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu, 

4)     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

5)     na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

6)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

8)     każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Wycofanie zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby   (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. Odmowa podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, decyzji.

8. Wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą     w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

9. Przekazywane i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.


strzałka do góry